De looptijd van de 30%-regeling wordt per 1 januari 2019 verkort tot 5 jaar. Nu is de maximale looptijd 8 jaar. De kortere looptijd gaat voor zowel nieuwe als bestaande gevallen gelden. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet deze maatregel als voorstel in het Belastingplan 2019 zal opnemen.

Werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven om in Nederland te komen werken komen in aanmerking voor de 30%-regeling als zij een loon van minimaal € 37.296 op jaarbasis genieten en aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen. De regeling is met name bedoeld voor expats en is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij veelal moeten maken in verband met hun tijdelijke verblijf in Nederland.

Zolang de 30%-regeling van toepassing is, mag maximaal 30% van het loon van de werknemer onbelast worden uitbetaald. Onder de nieuwe regels zal dit dus maximaal 5 jaar het geval zijn. In plaats van de 30%-regeling kunnen ook de werkelijke extra kosten van het tijdelijke verblijf van de werknemer in Nederland onbelast worden vergoed. In zijn brief kondigt de staatssecretaris aan dat hij ook voor deze werkelijke-kostenvergoeding een maximale periode van 5 jaar aan wil gaan houden. Hetzelfde geldt voor de regeling van de partiële buitenlandse belastingplicht. Deze regeling fungeert voor veel expats als een gunstig belastingregime voor box 2 en box 3.

De verkorting van de looptijd komt voort uit de evaluatie van de 30%-regeling die plaatsvond in 2017. Het voornemen om de looptijd te verkorten was ook in het regeerakkoord opgenomen. De brief van de staatssecretaris bespreekt ook andere voorstellen tot aanpassing van de regeling die in het evaluatierapport werden genoemd, namelijk het vergroten van de minimale woonafstand van 150 kilometer van de Nederlandse grens voor werknemers, en het maximeren van de onbelaste vergoeding voor inkomens boven de € 100.000. De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet ervoor heeft gekozen deze aanbevelingen niet over te nemen.