Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o sporcie. Projekt zakłada rozszerzenie definicji sportu o współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego, co objęłoby również e-sport.

Sport elektroniczny rozwija się w niezwykłym tempie, a zawodnicy e-sportowi swoją popularnością zaczynają dorównywać reprezentantom klasycznych dziedzin sportowych. Rozwój branży wirtualnego sportu potwierdzają liczby. Według raportu przygotowanego przez PayPal we współpracy z SuperData, rynek e-sportu w Polsce w 2016 roku przyniósł 10,3 miliona dolarów dochodu. W roku 2017 kwota ta ma wynieść 10,8 miliona dolarów, by w roku 2018 osiągnąć prawie 11,5 miliona dolarów. Wszystko to czyni ten sektor rynku niezwykle obiecującym.

Potencjał tej dziedziny aktywności dostrzegła również Rada Ministrów, która 14 marca 2017 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Jedną z proponowanych zmian jest rozszerzenie definicji sportu, która obecnie zawężona jest jedynie do form aktywności fizycznej. Według aktualnej definicji, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sprawą przyjętego projektu dodany ma zostać nowy przepis, wedle którego za sport uważać się będzie również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Tak uzupełniona definicja powinna obejmować zatem również rozgrywki e-sportowe.

W uzasadnieniu do projektu zauważono, że według prognoz e-sport będzie miał na całym świecie w 2019 roku aż 345 milionów fanów, oraz że skutki e-sportowej aktywności intelektualnej w aspekcie społecznym są podobne do uprawiania aktywności fizycznej. Podkreślono przy tym, że profesjonalne podejście do gry w sporty elektroniczne wymaga również od uczestników uprawiania aktywności fizycznej.

Powyższy projekt zmiany w zakresie kwalifikacji e-sportu należy oceniać jako konieczny. Pozostaje mieć nadzieję, że stanowić on będzie jedynie początek szeregu pozytywnych zmian, które sprzyjać będą dalszemu rozwojowi e-sportu w Polsce.