Mój pierwszy artykuł z tej serii odnosił się do kwestii dotyczących procedur prawnych, według których wyznaczany jest przedstawiciel ds. majątkowych działający w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, czyli tzw. Opiekun (ang. Deputy).

W dzisiejszym wydaniu szczegółowo omówimy rolę opiekuna oraz spoczywające na nim obowiązki.

Opiekun ds. majątkowych jest zwykle upoważniany przez Sąd Opiekuńczy do przejęcia pieczy i sprawowania kontroli nad majątkiem osoby objętej ochroną. Korzysta on z takich samych uprawnień do zarządzania oraz inwestowania jakie przysługiwałyby osobie objętej ochroną gdyby nie utraciła zdolności do podejmowania decyzji. Opiekun przejmuje w związku z tym kontrolę i zarządzanie codziennymi wydatkami na życie, co zwykle obejmuje opłatę comiesięcznych rachunków oraz prowadzenie szczegółowego zestawienia wydatków.

Obowiązek działania w najlepszym interesie

Pierwszą zasadą, którą musi kierować się przedstawiciel ustawowy jest konieczność podejmowania wszelkich decyzji dotyczących nieruchomości i finansów w najlepszym interesie osoby objętej ochroną. Określając najlepszy interes należy uwzględnić jej przeszłe i bieżące życzenia, przekonania i wartości, stanowisko członków rodziny jak i możliwość odzyskania zdolności podejmowania decyzji.

Na przykład, ojciec Piotra doznał urazu mózgu i nie posiada zdolności samodzielnego podejmowania decyzji finansowych. Sąd Opiekuńczy wyznaczył Piotra na opiekuna ojca, którego majątek składa się z nieruchmości, akcji oraz kilku kont bankowych. Ojciec poprosił o przekazanie siostrze Piotra znacznej darowizny w swoim imieniu. Co należałoby uczynić?

In such situations, the Court will expect that Piotr will take into account the size of his father's assets, the extent to which the father used to make donations before he lost his ability to make decisions, his father's estimated life expectancy, would he require a nursing home or nursing care and what would he be the cost of such care, whether a will was made, and the donation could interfere with the acquisition of property under its power or on the principle of statutory succession.

Taking into account all these factors Piotr may come to the conclusion that the donation is admissible and will not adversely affect the father's quality of life. In this case, unless Piotr has previously been authorized, he must submit an application to the Guardian Court for a decision empowering him to make a donation.

In another example, Beata's father suffers from dementia and is in a nursing home. Beata was appointed by the Guardianship Court as its property guardian and partly finances his stay. Beata barely realizes these fees. The only property of his father is his property. Beata wants to sell it to get help in making payments and other costs incurred by her. As above, Beata will have to consider whether the sale of the house will be in the best interest of her father, adhering to the aforementioned premises.

Other duties

Carers should also check whether the legally incapacitated person is entitled to subsidies by the local authorities and conduct reviews of the benefits they receive.

If necessary, carers should complete and submit tax returns to avoid penalties for late payment.

Supervisors are supervised by the Office of the Public Guardian (OPG). The purpose of supervision is to provide support to carers and to protect those who do not have the capacity to make decisions against exploitation and abuse.

Guardians are also required to provide annual reports detailing any major financial decisions made in the prior year to exercise their function.

Therefore, it is important to keep detailed documentation regarding any such decisions.