V návaznosti na rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 6. října 2015, kterým byl prohlášen za neplatný dřívější rámec tzv. „bezpečný přístav“ (Safe Harbour) jakožto mechanismus pro transfery osobních údajů mezi EU a USA, se Evropská komise a Spojené státy dohodly na novém rámci pro vzájemný přenos údajů: tzv. štítu pro ochranu osob- ních údajů (Privacy Shield).

Dne 29. února 2016 vydala Evropská komise právní texty, které umožní vznik nového systému mezi EU a USA pro ochranu údajů. Ev- ropská komise dále zveřejnila návrh rozhodnutí o přiměřenosti ochrany a texty, které budou štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů tvořit, např. písemné závazky vlády USA ohledně vymahatel- nosti ujednání (zveřejní se v americké sbírce zákonů), včetně ujištění americké strany o zárukách a omezeních týkajících se přístupu veřej- ných orgánů k údajům. Evropská komise v rozhodnutí o přiměřenosti ochrany konstatuje, že záruky pro předávání údajů v novém systému jsou rovnocenné standardům ochrany osobních údajů v EU.

Fungování tzv. štítu má být zajištěno následujícími prostředky:

  • Pro společnosti budou platit přísné povinnosti a jejich dodržování bude důsledně vymáháno.
  • Jasné záruky a povinnosti týkající se transparentnosti při pří- stupu vlády Spojených států k údajům. Americká vláda EU pí-  semně ujistila, že přístup veřejných orgánů k údajům za účelem zajištění národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, zárukám a kontrolním mechanismům a že všeobecný přístup ne- bude povolen.
  • Ochrana práv občanů EU s možnostmi nápravy: Společnosti bu- doupovinny vyřešit stížnosti do 45 dnů, s možností alternativního řešení sporu. U neuzavřených stížností se občané EU mohou také obrátit na orgán pro ochranu údajů ve své zemi, který ve spolu- práci s americkou Federální obchodní komisí zajistí prošetření a vyřešení.
  • Společný roční přezkum prováděný Evropskou komisí a minister- stvem obchodu Spojených států, kterým se bude sledovat fungo- vání štítu pro ochranu údajů.