Erhvervsstyrelsen har den 1. marts 2017 offentliggjort en ny rapport om kønsfordeling i ledelsen. Rapporten, der er den tredje af sin slags, relaterer sig til regnskabsåret 2015 og tager udgangspunkt i selskabslovens regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af i alt 167 virksomheder.

Reglerne vedrørende kønsfordeling i ledelsen skal bidrage til en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder ved, at der stilles krav til de største virksomheder om at fastsætte måltal for en ligelig fordeling af køn i den øverste ledelse henholdsvis udarbejde politikker for de øvrige ledelsesniveauer. Erhvervsstyrelsen foretog i foråret 2016 en præcisering i vejledningen til loven, som bl.a. betød, at en bestyrelse bestående af fire medlemmer nu blot skal have ét medlem af det underrepræsenterede køn for, at kønsfordelingen kan betragtes som ligelig, i modsætning til den tidligere vejledning, der stillede krav om, at to ud af fire bestyrelsesmedlemmer skulle være af det underrepræsenterede køn.

Erhvervsstyrelsens rapport behandler bl.a. følgende emner: 

Ligelig fordeling i det øverste ledelsesorgan 

Andelen af virksomheder med en ligelig kønsfordeling i regnskabsåret 2015 var 30 %, hvor den tilsvarende andel for regnskabsåret for 2014 var 25 %. Der er således en positiv udvikling i andelen af virksomheder med en ligelig fordeling af køn i det øverste ledelsesorgan, hvilket imidlertid skyldes Erhvervsstyrelsens præcisering af vejledningen i 2016. 

Andelen af virksomheder der i regnskabsåret 2015 allerede havde opnået en ligelig fordeling, og som ikke havde opstillet nye måltal udgjorde 13,2 %, hvor den tilsvarende andel for regnskabsåret 2014 var 9 %. Stigningen fra 9 % til 13,2 % skyldes ifølge rapporten den foromtalte præcisering af vejledningen. 

Måltal for det øverste ledelsesorgan 

Undersøgelsen viser endvidere, at 75,4 % af virksomhederne havde opstillet et måltal for det øverste ledelsesorgan i 2015. Den tilsvarende andel udgjorde 79 % for regnskabsåret 2014. Disse resultater for regnskabsårene 2014 og 2015 indeholder virksomheder, som har fastsat måltal, til trods for at de allerede har en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesorgan. Det er således sket et mindre fald i andelen af virksomheder, der har opstillet måltal. Årsagen til faldet kan ifølge rapporten bl.a. hænge sammen med, at visse virksomheder har opnået deres måltal, men ikke har fastsat et nyt måltal, selvom de endnu ikke har en ligelig fordeling (hvilket er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning). Såfremt virksomhederne vælger at fastholde et måltal til trods for, at det er opnået, skal virksomhederne fortsat oplyse herom i deres årsrapport. 

Politik for øvrige ledelsesniveauer 

Undersøgelsen for regnskabsåret 2015 viser, at det samlet set var 66 % af de undersøgte virksomheder, der opfyldte lovens krav ved enten at have en politik (48 %) eller ved at have en ligelig fordeling af begge køn i den øvrige ledelse (18 %). For regnskabsåret 2014 var det samlet set 68 % af virksomhederne, der efterlevede reglerne om politikker for den øvrige ledelse, hvoraf 51 % af virksomhederne havde udarbejdet en politik, mens 17 % af virksomhederne havde en ligelig kønsfordeling. Der er således tale om et mindre fald i forhold til regnskabsåret 2014. 

Virksomhederne har fortsat udfordringer med den indholdsmæssige afrapportering i forhold til de fastlagte politikker, idet mange virksomheder fortsat ikke beskriver, hvordan de omsætter deres politikker til handling eller forklarer, hvad virksomheden har opnået af resultater på området. Det fremgår af undersøgelsen, at kun ca. 66 % af de virksomheder, der havde udarbejdet reelle politikker (48 %), har angivet, hvorledes politikken omsættes til handling. 

Erhvervsstyrelsens konklusion 

Sammenlignet med undersøgelsen for regnskabsåret for 2014 viser undersøgelsen for regnskabsåret 2015, at stort set den samme andel af undersøgte virksomheder efterlever reglerne om at opstille måltal og udarbejde politikker herfor. Den samlede efterlevelse af reglerne om kønsfordeling i den øverste ledelse var 88,6 % for regnskabsåret 2015. 

Det konstateres i rapporten, at der generelt er en vis fremgang i repræsentationen af det underrepræsenterede køn i virksomhederne, men at der er for mange virksomheder, der ikke følger selskabslovens regler på området, og Erhvervsstyrelsen har som resultat heraf besluttet at stramme kontrollen på området i 2017. På den baggrund må det anbefales, at de omfattede virksomheder gennemgår deres interne politikker og retningslinjer på området.

Erhvervsstyrelsen konstaterer endvidere, at flere virksomheders hjemmesider ikke korrekt henviser til virksomhedernes redegørelser via links, hvilket er et krav ifølge reglerne.