15. september 2016 valgte EU å forlenge sanksjonsregimet mot Russland. USA har også nylig utvidet listen over enheter og enkeltpersoner som er underlagt deres sanksjonsregime mot Russland. Det amerikanske kontrollorganet har også offentlig kritisert selskapers manglende oppfølgning av sanksjonsregimene. Kapitalforvaltere, investorer, noterte og unoterte selskaper m.fl. må sikre at interne kontrollrutiner reflekterer de oppdaterte sanksjonsregimene og at compliance-funksjonen har løpende oppfølgning av investeringsprosesser.

Kort om bakgrunnen

Som følge av Russlands tilstedeværelse i Ukraina og annektering av Krim valgte EU, USA, Norge og en rekke andre land å innføre et omfattende sanksjonsregime mot Russland i 2014. Det er uttalt at norsk lovgivning tar sikte på å iverksette EUs sanksjonstiltak som et ledd i en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette inkluderer sanksjonsregimet mot Russland[1]. Den norske forskriften[2] som implementerer sanksjonene mot Russland må ikke fornyes med jevne mellomrom slik som sanksjonsregimet til EU må.

EU - Forlengelser

Den 15. september 2016 besluttet EU[3] å forlenge sanksjonene som gjelder påbud om frysing og forbud mot å gjøre midler tilgjengelig for en rekke personer og selskaper med tilknytning til Russlands rettsstridige aktivitet. Forlengelsen gjelder til 15. mars 2017.

I juni besluttet EU å fornye Krim-sanksjonene, som i hovedsak gjelder import eller eksport til/fra Krim og Sevastopol, frem til 23. juni 2017[4], mens EU i juli[5] valgte å forlenge sektorsanksjonene, herunder innenfor finans, energi, forsvarsmateriell og flerbruksvarer, mot Russland frem til 31. januar 2017.

USA – Utvidelse

1. september 2016 kunngjorde[6] U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") en utvidet sanksjonsliste som omfatter selskaper med koblinger mot enheter som allerede var omfattet av sanksjonsregimet mot Russland. Samtidig med utvidelsen kritiserte OFAC amerikanske forsikrings- og finansinstitusjoner for manglende oppdatering av sanksjonslister for å hindre transaksjoner med sanksjonerte parter. Med virkning fra 7. september tilførte det amerikanske handelsdepartementet 86 nye navn på listen over sanksjonerte personer og/eller enheter grunnet deres påvirkning på situasjonen på Krim. Flere av disse enhetene har tilhørighet til land utenfor Russland, slikt som India og Hong Kong.

Konsekvensene som følge av brudd

Mangelfull etterlevelse av de sanksjonsregimene vi snakker om her kan straffes med bøter eller fengsel. I tillegg er slike prosesser ofte kostnadskrevende for selskaper som undersøkes for mulige brudd. Slike prosesser utgjør også en omdømmerisiko.

Som et eksempel viser vi til at OFAC i juli 2016 påpekte at en bankfilial i Texas var i brudd med gjeldende sanksjonsregime. To personer hadde eksisterende bankkonti da disse personene ble lagt til på sanksjonslisten, og bankfilialens internkontroller fanget ikke opp dette før det var gått noe tid[7]. OFAC påpekte bankens mangelfulle rutiner. Bankfilialen unngikk økonomiske sanksjoner siden ansatte på ledelsesnivå ikke hadde kjennskap til bruddet, de sanksjonerte personene mottok ingen økonomisk fordel og fordi banken var raskt ute med å rette opp de mangelfulle compliance-rutinene. Bankfilialen pådro seg likevel betydelige kostnader som følge av interne undersøkelser og oppfølgning av forespørsler fra OFAC. I tillegg offentliggjorde OFAC detaljert informasjon om hendelsen.

BA-HR mener

Stadige endringer av lister over sanksjonerte personer og selskaper betyr et behov for økt fokus hos kapitalforvaltere, investorer, noterte og unoterte selskaper i forbindelse med eksempelvis oppkjøp, samarbeidsprosjekter, samt porteføljeselskapers kjøp og salg av varer/tjenester mv. Compliance-avdelinger må derfor ha tett oppfølgning av investeringsprosesser for å sikre at de overholder gjeldende sanksjonsregimer og overvåke endringer. Interne rutiner må også ta høyde for et stadig endret verdensbilde hva gjelder gjeldende sanksjonsregimer.