De Woningwet geldt sinds 1 juli. Bij het (her)benoemen van commissarissen zijn er de nodige nieuwe aandachtspunten.

Fit & proper test

Voorafgaand aan elke (her)benoeming moet de corporatie een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties krijgen over de geschiktheid en betrouwbaarheid van de te (her)benoemen persoon. Bij geschiktheid gaat het om zaken zoals opleiding, kennis, (werk)ervaring en competenties. Voor wat betreft betrouwbaarheid wordt gekeken naar het handelen in het verleden, eventueel voorgenomen handelen bij de woningcorporatie en antecedenten op strafrechtelijk en financieel gebied. Verder laat de Autoriteit Woningcorporaties de aard, de zwaarte en de omvang van de functie en de werkzaamheden van de corporatie meewegen. Een benoeming zonder dat er een positieve zienswijze is uitgebracht, is in beginsel strijdig met het belang van de volkshuisvesting.

Onverenigbaarheden

Bij de (her)benoeming van commissarissen dient ook rekening gehouden te worden met de zogenaamde 'onverenigbaarheden' met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Zo kan een commissaris van een corporatie niet i) gelijktijdig bestuurslid van een andere corporatie zijn, ii) voorheen bestuurslid van de desbetreffende corporatie zijn geweest, iii) een functie bekleden bij een maatschappelijke organisatie waarbij de bestuurder van de desbetreffende corporatie ook een functie bekleedt, iv) lid zijn van een RvC waarvan een andere commissaris van de Raad van Toezicht ook lid is, v) lid zijn van een college van burgemeester & wethouders, college van Gedeputeerde Staten of dagelijks bestuur van een waterschap, vi) lid zijn van een orgaan die de belangen van een gemeente, provincie of waterschap behartigt of tot slot vii) een functie bekleden als ambtenaar die betrokken is bij volkshuisvesting.

Huurderscommissarissen

Huurders hebben het recht om een bindende voordracht te doen voor een derde van het aantal commissarissen. De daarvoor te volgen procedure staat in artikel 30 van de Woningwet. Bij vijf commissarissen hebben de huurdersorganisaties het recht om twee commissarissen voor te dragen. Bij een Raad van Toezicht van drie of vier personen, is er het recht om één persoon voor te dragen. De wet bepaalt echter ook dat minstens een derde van het aantal commissarissen moet worden voorgedragen. Bij een Raad van Toezicht van vier commissarissen zou dat uitkomen op twee commissarissen. De wet is tegenstrijdig op dit punt. Wellicht dat dit hier nog herstelwetgeving over gaat komen.

Benoemingstermijn

Indien de aspirant-commissaris fit en proper blijkt te zijn en er ook geen onverenigbaarheden zijn, dan kan de commissaris worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Een commissaris mag slechts eenmaal worden herbenoemd voor een maximale periode van vier jaar.

Al met al zijn er genoeg aandachtspunten voor woningcorporaties met betrekking tot (her)benoeming van commissarissen.