1. Do I need visa to enter this jurisdiction? 

English

No. 

Ukrainian

Ні.

2. How long can I stay in this jurisdiction?

English

As a rule, citizens of Ukraine can enter, cross the territory, and stay in Montenegro for up to 90 days within a period of 180 days with a valid travel document issued by the competent authorities without a visa. However, on 10 March 2022, the Government of Montenegro adopted the Information on the Status of Persons from Ukraine in Montenegro and passed the Decision on granting temporary protection to persons from Ukraine. The Decision grants temporary protection for a period of one year to Ukrainian citizens, stateless persons whose last residence was in Ukraine and persons to whom Ukraine has granted international protection and who cannot return to Ukraine, which they had to leave due to armed conflict (i.e. they cannot return to their country of origin). All citizens of Ukraine who meet the conditions for extension of temporary residence can submit a request for extension of residence at regional units and branches of the Ministry of Internal Affairs, even if they do not have a valid travel document. (They will, however, be obliged to submit it later). The same applies to all other documents to be obtained from the competent services in Ukraine, which due to the state of emergency do not currently provide services to their citizens. Upon submitting the request, such person will receive a certificate which he/she will use for an undisturbed stay in Montenegro. Temporary protection is excluded if serious reasons indicate that the person: 1) committed, incited, or otherwise participated in the execution of i) crimes against peace, war crimes, or crimes against humanity established by international documents; ii) a serious criminal offense; or iii) acts contrary to the purposes and principles of the United Nations; 2) committed a criminal offense, before entering Montenegro, for which a prison sentence is prescribed in Montenegro, and for which he/she left the country of origin only to avoid the punishment prescribed in that country; 3) represents a danger to the national security and public order of Montenegro; or 4) has been convicted of a serious criminal offense for which a sentence of imprisonment of five years or more may be imposed under the legislation of Montenegro.

Ukrainian

Як правило, громадяни України можуть в’їжджати, перетинати територію та перебувати в Чорногорії до 90 днів протягом періоду 180 днів на умовах безвізового режиму за наявності дійсного проїзного документа, виданого компетентними органами. Однак 10 березня 2022 року уряд Чорногорії видав Інформацію про статус осіб з України в Чорногорії та ухвалив Рішення про надання тимчасового захисту особам з України. Рішенням надається тимчасовий захист строком на один рік громадянам України, особам без громадянства, останнє місце проживання яких було в Україні, та особам, яким Україна надала міжнародний захист та які не можуть повернутися в Україну, яку вони були змушені залишити через збройний конфлікт, тобто, не можуть повернутися до країни свого походження. Усі громадяни України, на яких розповсюджуються умови для продовження терміну проживання, можуть подати заяву про продовження проживання до регіональних підрозділів та відділень МВС, навіть якщо вони не мають дійсного проїзного документа (але будуть зобов’язані подати цю заяву пізніше). Те ж саме стосується й усіх інших документів, які необхідно отримати у компетентних службах України, які через надзвичайний стан наразі не надають послуг своїм громадянам. Після подання заяви така особа отримає свідоцтво, яке використовуватиме для вільного перебування в Чорногорії. Тимчасовий захист не надається, якщо поважні причини свідчать про те, що особа: 1) вчинила, підбурила чи іншим чином брала участь у здійсненні i) злочинів проти миру, військових злочинів або злочинів проти людства, встановлених міжнародними документами; ii) тяжкого кримінального правопорушення; або iii) дій, що суперечать цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй; 2) до в'їзду в Чорногорію вчинила кримінальне правопорушення, за яке в Чорногорії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, і за яке він/вона залишив країну походження тільки з метою уникнення покарання, передбаченого в цій країні; 3) становить загрозу національній безпеці та громадському порядку Чорногорії, або 4) була засуджена за тяжке кримінальне правопорушення, за яке згідно із законодавством Чорногорії може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти років.

3. Do I need a work permit to take up work in this jurisdiction? 

English

By virtue of an exception to a general rule, a foreign citizen under temporary protection may work in Montenegro without a residence and work permit or a certificate of registration of work. Also, a foreign citizen under temporary protection is entitled to adult education in connection with employment, professional training, and gaining practical work experience under the same conditions as a Montenegrin citizen.

Ukrainian

Як виключення із загального правила іноземний громадянин, який перебуває під тимчасовим захистом, може працювати в Чорногорії без посвідки на проживання та дозволу роботу або довідки про реєстрацію на роботі. Крім того, іноземний громадянин, що перебуває під тимчасовим захистом, має право на освіту для дорослих у зв’язку з працевлаштуванням, професійною підготовкою та набуттям досвіду роботи на тих самих умовах, що й громадянин Чорногорії.

4. Will I be able to enter this jurisdiction if I don’t have a biometric passport or if I don’t have any travel document (foreign passport)? 

English

As a rule, a foreigner may enter Montenegro with a valid foreign travel document (as such is deemed to be if it was issued over the last ten years and its validity will not expire at least three months after the planned date of departure from the territory of Montenegro). For humanitarian reasons, Ukrainian citizens who do not have a valid travel document are able to enter into Montenegro if in the possession of: an expired travel document or a copy thereof; a valid internal passport in the form of a booklet or valid or expired ID card or a copy thereof; or a birth certificate for children under 18 or a copy thereof.

Ukrainian

Як правило, іноземець може в’їхати в Чорногорію з дійсним закордонним проїзним документом (як такий вважається, якщо виданий протягом останніх десяти років і термін його дії не закінчиться щонайменше через три місяці після запланованої дати виїзду з території Чорногорії). З гуманітарних міркувань громадяни України, які не мають дійсного проїзного документа, можуть в’їхати до Чорногорії, маючи при собі: проїзний документ із простроченим терміном дії або його копію, дійсний внутрішній паспорт у формі книжечки або дійсну картку або ID-картку, термін дії якої закінчився або її копію, свідоцтво про народження дітей до 18 років або його копію.

5. Am I covered by the COVID-19 restrictions when entering this jurisdiction? What restrictions are they? 

English

Montenegrin citizens and foreign nationals can enter Montenegro through all border crossings without a COVID certificate.

Ukrainian

Громадяни Чорногорії та іноземні громадяни можуть в’їхати в Чорногорію через усі прикордонні пункти пропуску без сертифікату про вакцинацію від COVID.