Op 27 mei maakte de Monitoring Commissie Corporate Governance bekend dat de schragende partijen (VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en Euronext) haar verzocht hebben voorstellen te doen voor actualisering van de Code.

Dat de Code herzien gaat worden, is geen verrassing. De laatste update dateert van 2008. In het eerder dit jaar gepubliceerde nalevingsrapport over boekjaar 2013, gaf de Commissie bovendien te kennen dat de Code aan herziening toe was gelet op recente misstanden bij verschillende ondernemingen, nieuwe wetgeving en vraagstukken.

In genoemd nalevingsrapport lichtte de Commissie ook al een tipje van de sluier voor wat betreft de richting van die herziening:

Naleving en wijze van naleving 

Uit het onderzoek naar de naleving van de Code komen enkele aandachtspunten van de Commissie naar voren, zowel voor wat betreft de wijze van naleving als ten aanzien van de naleving zelf. Een voorbeeld van dat laatste is de constatering dat vennootschappen over het algemeen geen concrete en specifieke informatie verschaffen over de rol van beloningsverhoudingen binnen het beloningsbeleid en de wijze waarop die worden meegewogen daarin. Naar verwachting zal de Commissie ook de eerdere onderzoeken naar de naleving van de Code in de herziening betrekken.

Evaluatie van de Code 

De Commissie heeft behalve de naleving daarvan, ook de Code zelf geëvalueerd. Enkele onderwerpen die volgens de Commissie ontbreken in de Code of onduidelijk dan wel onvolledig zijn: de strategische inbedding van het risicobeleid, gedrag en cultuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de complexiteit van beloningen, diversiteit en de one tier board.

Werkprogramma 2015 

De Commissie had begin dit jaar ook al vier thema's genoemd waar zij in 2015 in het bijzonder naar zou kijken: naleving van de Code door aandeelhouders, de rol van de externe accountant, risicobeheersing en de rol van de interne audit dienst daarin en ten slotte disclosure rond beschermingsconstructies in het jaarverslag. Het ligt in de rede dat deze aandachtspunten ook worden meegenomen in de herziening.

De Commissie heeft aangegeven dat spoedig de eerste stap in het herzieningsproces gezet zal worden. Eind 2015 verwacht zij een consultatiedocument uit te brengen met concrete voorstellen tot herziening. Naar het zich laat aanzien zal de nieuwe Code in de eerste helft van 2016 van kracht worden.