Tot het grote verdriet van velen bungelt ons land nog steeds onderaan elk lijstje op het gebied van duurzaamheid. Het CBS gaf eind vorige maand nog aan dat Nederland na Frankrijk het slechtst scoort op het gebied van hernieuwbare energie in Europa. Hoe komt dat toch?

De oorzaak is onder meer gelegen in het feit dat bij veel aanbestedende diensten de focus nog te veel op de prijs in verhouding tot de kwaliteit ligt en alleen gekeken wordt naar de korte termijn. Duurzaamheid vereist echter een langetermijnstrategie.

Een andere reden is dat de aanwezige kennis en kunde van marktpartijen op het gebied van duurzaamheid onvoldoende wordt benut. Aanbestedende diensten stellen de markt vaak de verkeerde vragen waardoor de ruimte voor marktpartijen om met innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid te komen uiterst beperkt is. De aanbestedingsregels verhinderen bovendien dat marktpartijen zelf met hun innovatieve ideeën bij aanbestedende diensten aankloppen (unsollicited proposals).

Onder de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen is echter meer aandacht voor innovatie. Zo kunnen opdrachten voortaan eveneens gegund worden op basis van de life cycle costs (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit). Hierbij wordt gekeken naar de totale kosten gedurende "de levensduur" van een project. Op deze manier kunnen de lange termijn voordelen van innovatieve proposities doorslaggevend worden.

Verder introduceren de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen het innovatiepartnerschap, een procedure waarbij innovatieve ideeën in partnerschap verder kunnen worden vormgegeven. Deze procedure kan worden gebruikt voor de toepassing van iets totaal nieuws dat nog niet op de markt beschikbaar is of een aanmerkelijke verbetering van een product, dienst of proces dat al bestaat.

Weliswaar valt er in juridisch opzicht het nodige aan te merken op het innovatiepartnerschap –zo is er nog steeds geen ruimte voor unsollicited proposals– het biedt wel degelijk kansen voor duurzame innovatie.

Het grote voordeel van het innovatiepartnerschap is dat aanbestedende diensten en marktpartijen in partnerschap hun innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid verder kunnen ontwikkelen in innovatieve producten, werken of diensten die vervolgens niet meer aanbesteed hoeven te worden in een reguliere aanbestedingsprocedure maar direct gegund kunnen worden aan één of meerdere partners.