Pod koniec lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. Zgodnie z aktualną treścią projektu, nowe rozwiązania miałyby dotyczyć inwestycji drogowych o wartości powyżej 1 miliona złotych, w której inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Według deklaracji projektodawców, proponowana ustawa miałaby na celu zapewnienie sprawiedliwej zapłaty na rzecz podwykonawców.

Przewidywane w projekcie rozwiązania obejmują wprowadzenie nadzoru nad inwestycjami drogowymi przez inspektora inwestycji drogowych. Funkcję tę pełniłby Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do zadań inspektora należałoby przede wszystkim wydawanie uczestnikom procesu inwestycyjnego zaświadczenia drogowego po zakończeniu każdego z poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. Zaświadczenie potwierdzałoby zgodność zakresu i jakości wykonanych robót z zakresem wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wymogami umowy, jak również wartość faktycznie wykonanych robót, stanowiąc podstawę do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy bądź jej części. Projekt przewiduje szczególny tryb rozpatrywania odwołań i zażaleń od zaświadczeń drogowych, powołując w tym celu Komisję Inwestycji Drogowych i szczegółowo regulując jej ustrój oraz tryb postępowania.

Zaświadczenie drogowe po zaopatrzeniu go przez inspektora inwestycji drogowych we wzmiankę o wykonalności miałoby mieć moc dokumentu urzędowego oraz stanowiłoby wyłączny dowód okoliczności objętych jego treścią, wiążąc sądy orzekające w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, a także organy administracji publicznej w toczących się przed nimi postępowaniach.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie drogowego rachunku powierniczego, służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez inwestora oraz wypłacanych na rzecz wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

Ponadto, projekt nakłada na generalnego wykonawcę oraz wykonawcę obowiązek przedkładania do akceptacji inwestora taryfikatora kar umownych, które mogą być stosowane w stosunku do podwykonawcy.

W projekcie przewidziano również przepisy karne, sankcjonujące uzależnienie wypłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy od okoliczności nieprzewidzianych w umowie lub w przepisach prawa, a także za uchybienie obowiązkom informacyjnym wobec inspektora inwestycji drogowych.

Źródło: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11442,projekt-ustawy-o-zapobieganiu-naduzyciom-w.html