Overview

Een EU richtlijn van 27 november 2019 regelt grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen van vennootschappen. Daarnaast brengt de richtlijn enkele wijzigingen in de sinds 2008 bestaande regeling van grensoverschrijdende juridische fusies.

Contents

Grensoverschrijdende omzetting

Op grond van de interpretatie van het Hof van Justitie EU van de vestigingsvrijheid kunnen vennootschappen van de ene lidstaat zich omzetten in vennootschappen van een andere lidstaat. Een Nederlandse BV kan bijvoorbeeld worden omgezet in een Duitse GmbH - of omgekeerd. Dergelijke omzettingen vinden regelmatig plaats. Zowel op Nederlands als Europees niveau ontbreekt daarvoor een regelgevend kader, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt. Met de nu aangenomen richtlijn wordt deze leemte opgevuld.

De richtlijn gaat ervan uit dat het bestuur van de vennootschap een voorstel tot omzetting opstelt, vergezeld van een speciale toelichting voor de werknemers en de aandeelhouders. Het omzettingsvoorstel moet worden openbaar gemaakt en schuldeisers hebben de gelegenheid tegen de voorgenomen omzetting in verzet te komen als zij kunnen aantonen dat voldoening van hun vorderingen door de omzetting in het gedrang is. De algemene vergadering is bevoegd om tot de omzetting te besluiten. Aandeelhouders die tegen de omzetting stemmen moet de mogelijkheid worden geboden om, tegen een ‘adequate geldelijke vergoeding’, uit te treden. De richtlijn schrijft voor dat een bevoegde instantie (een door een lidstaat aan te wijzen rechterlijke, notariële of andere bevoegde instantie(s)) een attest afgeeft waarin deze verklaart dat aan alle procedures en formaliteiten voor de omzetting is voldaan. Het attest wordt niet afgegeven als de omzetting ‘is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van Unie- of nationaal recht, of voor criminele doeleinden’.

Belangrijke gevolgen van een grensoverschrijdende omzetting zijn:

(i) alle activa en passiva van de vennootschap (waaronder alle overeenkomsten, kredieten, rechten en verplichtingen) bestaan voort in de omgezette vennootschap, er vindt dus geen ontbinding van de vennootschap plaats;

(ii) de aandeelhouders blijven aandeelhouders in de omgezette vennootschap, tenzij ze gebruik maken van hun uittreedrecht; en

(iii) de rechten en verplichtingen van de vennootschap die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of arbeidsrelaties en bestaan op de datum waarop de omzetting van kracht wordt, bestaan voort in de omgezette vennootschap.

De datum waarop de grensoverschrijdende omzetting van kracht wordt, wordt bepaald door het recht van de lidstaat van bestemming.

Grensoverschrijdende splitsing

De richtlijn introduceert de mogelijkheid van grensoverschrijdende juridische splitsing. Het kan gaan om een zuivere splitsing, waarbij een vennootschap ophoudt te bestaan en zijn vermogen onder algemene titel overgaat op twee of meer nieuw op te richten (buitenlandse) vennootschappen. De andere toegelaten variant is die van afsplitsing, waarbij een gedeelte van het vermogen onder algemene titel wordt verkregen door een of meer nieuw op te richten (buitenlandse) vennootschappen. De aandeelhouders van de splitsende vennootschap krijgen in beginsel aandelen toegekend in de verkrijgende vennootschappen. Een uitzondering daarop is de afsplitsing van een gedeelte van het vermogen naar een of meer nieuw op te richten verkrijgende vennootschappen waarvan de splitsende vennootschap alle aandelen verkrijgt. Een zuivere splitsing of afsplitsing naar bestaande vennootschappen is niet toegestaan.

De voorziene procedure voor grensoverschrijdende splitsing volgt in grote lijnen de procedure van de grensoverschrijdende omzetting. De aandeelhouders van de splitsende vennootschap die tegen de splitsing hebben gestemd, komt een uittreedrecht toe. De datum waarop de splitsing van kracht wordt, wordt bepaald door het recht van de splitsende vennootschap.

Implementatiedatum

De richtlijn moet uiterlijk 31 januari 2023 door de lidstaten zijn omgezet in nationaal recht.

Klik hier voor de Nederlandse tekst van de richtlijn.