Op 10 november 2017 is een wetsvoorstel ingediend dat de bescherming van bedrijfsgeheimen uitgebreid regelt. Dit wetsvoorstel, de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, biedt een sterkere positie aan houders van bedrijfsgeheimen om tegen onrechtmatig gebruik op te treden.

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van een Europese richtlijn, hetgeen uiterlijk voor 9 juni 2018 moet zijn gebeurd. Het is daarom de verwachting dat, hoewel dit een wetsvoorstel betreft, de definitieve wet niet wezenlijk anders zal zijn. Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking hebben op een breed scala aan informatie, van technologische kennis, zoals fabricagemethoden en recepturen, tot handelsgegevens, zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen of marktonderzoek en marktstrategieën.

Ook nu al worden bedrijfsgeheimen beschermd. Er moeten dan wel redelijke maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden, dit vereiste zal ook gelden onder de nieuwe wet. Redelijke maatregelen zijn zowel contractuele als technische maatregelen, zoals:

  • het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten;
  • het opnemen van geheimhoudingsbepalingen in arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen;
  • alleen sleutelfiguren in een bedrijf toegang laten hebben tot de geheimen;
  • het bewaken van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie;
  • digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie, bijvoorbeeld ter voorkoming van het inbreken in computerbestanden of e-mail;
  • een beveiligde VPN-verbinding voorschrijven, een beveiligde laptop ter beschikking stellen en concrete beveiligingsmaatregelen aan het personeel opleggen;
  • verpakkingen van bepaalde ingrediënten vervangen en voorzien van een label met een anoniem identificatiemiddel voordat de ingrediënten worden verscheept naar productieplaatsen.

Het wetsvoorstel biedt aan houders van een bedrijfsgeheim sterkere mogelijkheden om de vertrouwelijkheid van een bedrijfsgeheim te bewaren tijdens een gerechtelijke procedure.

Met de nieuwe wet kunnen verder verschillende handhavingsmogelijkheden die nu enkel ter beschikking staan om op te treden tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ook ingezet worden tegen ongeoorloofd gebruik van bedrijfsgeheimen. Er zal bijvoorbeeld een verbod kunnen worden opgelegd op de verhandeling van goederen die met behulp van het bedrijfsgeheim zijn geproduceerd, en deze goederen kunnen worden teruggeroepen van de markt.

Advies: Controleer of er geheimhoudingsbepalingen zijn opgenomen in arbeidsovereenkomsten en handelscontracten en maak deze alsnog indien dit niet het geval is. Wacht hiermee niet tot de definitieve wet is aangenomen. Ook nu al worden bedrijfsgeheimen beschermd, maar met de nieuwe wet wordt het makkelijker om op te treden tegen onrechtmatig gebruik.

Inhoudsopgave