7194 Sayılı Kanun’un 30-37. maddeleriyle, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na 42-49. maddeler eklenerek, Değerli Konut Vergisi adında yeni bir vergi ihdas edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan (bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler baz alındığında) değeri 5 milyon Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacaktır. Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri: 

  • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
  • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
  • 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Değerli konut vergisi, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerin 5 milyon TL’yi aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine beyan edilecek ve her yıl Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

Değerli konut vergisinden muaf olan yapılar aşağıdaki gibidir: 

  • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar 
  • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlardan:

1. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler (kendisine bakmakla mükellef kimsesi var olup 18 yaşını doldurmamış kişiler hariç) 

2. Geliri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldıkları aylıktan ibaret bulunan kimseler, (intifa hakkına sahip olunması dahil) 

  • Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar
  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar 

Değerli Konut Vergisi 7194 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 07.12.2019’da yürürlüğe girmiştir.