לאחרונה אישרה ועדת הכספים של הכנסת הצעת חוק ממשלתית שנועדה לקדם השקעות בחברות עתירות ידע. הטבות מס שניתנו בעבר להשקעות בחברות בשלב ה-seed התגלו כלא יעילות דיין ויש לשפרן. על רקע זה מגיעה הצעת החוק האמורה.

התיקון המוצע מתייחס לסעיף 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012, שהתיר בהוראת שעה למשקיעים בחברות עתירות ידע לנכות את השקעתם מכלל הכנסתם באופן שוטף, והוא כולל כמה הקלות.
 
חידוש חשוב הוא הגדרה של חברה מתחילה. חברה שתיכלל בהגדרה תהיה זכאית להטבה הניתנת היום לחברות מטרה ויחולו עליה תנאים דומים. חברה מתחילה היא חברה שרואה החשבון שלה אישר שבמועד ההשקעה טרם חלפו 48 חודשים מיום התאגדותה (או 60 חודשים כאשר המדובר בחברה הפועלת באזור פיתוח א), טרם חלפו 12 חודשים מתום תקופת הסיוע שקיבלה מהמדען הראשי, אם ניתן), והיקף המכירות הכולל שלה, הוצאותיה והיקף ההשקעות בה אינם משמעותיים. כן נדרש כי המדען הראשי יאשר ש-70 אחוזים לפחות מהוצאות החברה הוצאו בקשר למוצר שבפיתוח החברה, וכי המוצר וכל הזכויות הנובעות ממנו נמצאים בבעלות החברה (זאת, אף אם החברה רכשה את הזכויות כאמור מיחיד או ממוסדות מחקר וכדומה). בנוסף, נדרש ביחס לחברה מתחילה כי למעלה ממחצית מהוצאותיה הוצאו בישראל, וזאת בהתאם לקביעת המדען הראשי.

הקלות נוספות עוסקות במועד ההשקעה, שיוגדר מעתה באופן ברור כמועד שבו שילם המשקיע את סכום ההשקעה או מועד ההקצאה של המניות, לפי המאוחר.  כמו כן תותר לא רק השקעה של יחיד אלא גם של שותפות שמטרתה השקעות מסוג זה, כהשקעה מזכה. בנוסף, תקופת ההטבה תמנה כעת שלוש שנות מס החל משנת המס בה בוצעה ההשקעה.

עם זאת, השקעה מזכה תיחשב מעתה רק השקעה במזומן בחברת מטרה או בחברה מתחילה. כמו כן בכל מקרה לא תותר למשקיע הוצאה בסכום העולה על 5 מיליון ש"ח בשנת מס, בחברת מטרה ובחברה מתחילה.  

מסלול ההטבות המוצע יופעל כהוראת שעה עד סוף שנת 2019. חשוב לציין לעניין זה כי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית רשאית לדרוש מחברת מטרה או חברה מתחילה למסור לידיה כל ידיעות ומסמכים הדרושים לה לשם מילוי תפקידיה המוגדרים בהצעת חוק זו.

הפניות: נוסח בלתי סופי של הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016, לאחר אישור ועדת הכספים של הכנסת.