KOFA konkluderte 13. mai i år med at Tromsø kommune skulle ha avvist valgte leverandørs tilbud i henhold til anskaffelsesforskriften § 11-11 1 (1) bokstav e grunnet avvik fra kravet om byggetid. Anskaffelsen gjaldt montering av vann- og avløpsledninger og kummer. Nemnda var enig med klager i at konkurransegrunnlaget oppstilte et krav til 24 uker byggetid fra kontraktsinngåelse, og at tilbudt byggetid på 40 uker utgjorde et vesentlig avvik, innebærende avvisningsplikt etter nevnte bestemmelse.

KOFA viste til at avviket var på 67% i forhold til fastsatt krav, hvilket var en vesentlig overskridelse. Videre ble det vist til at byggetid generelt antas å være av betydning for tilbyderne, og vil kunne innvirke på tilbydernes priser. I denne sammenheng også vist til klagenemndas sak 2008/132, premiss (32).

Avgjørelsen harmonerer med den hovedregel som KOFA har oppstilt hva gjelder avvik fra minstekrav; avvik fra krav som må forstås som minstekrav er som hovedregel pr definisjon et vesentlig avvik. Samtidig viser avgjørelsen at det også ved avvik fra minstekrav vil måtte foretas en konkret vurdering; KOFA nøyer seg ikke med å konstatere at minstekravet til byggetid ikke er oppfylt.

For nærmere orientering, trykk på denne linken http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2014/2012148/