Charlotte is boos weggelopen na een ruzie met Ruth. “Nu stel ik me zeker kandidaat” mailt ze naar haar afdelingshoofd. Wat kan de werkgever doen?

Hoewel de wet van 4 december 2007 het niet uitdrukkelijk voorziet, is het algemeen aanvaard dat de werkgever een kandidatuur kan betwisten wegens rechtsmisbruik, minstens op basis van de algemene regels van het verbintenissenrecht.

Het recht van een vakorganisatie om een kandidaat voor te dragen en het recht van een werknemer om voorgedragen te worden als kandidaat voor de sociale verkiezingen zijn zgn. functionele rechten met een specifieke doelstelling: de uitoefening van het mandaat als personeelsafgevaardigde in een overlegorgaan.

Wanneer dit recht echter gebruikt wordt voor een andere doelstelling kan er sprake zijn van rechtsmisbruik.

Dat rechtsmisbruik heeft de nietigheid van de kandidatuur tot gevolg. Bij wijze van voorbeeld erkent de rechtspraak over het algemeen het misbruik van de kandidatuurstelling, indien deze enkel en alleen werd ingediend met het oog op het genieten van de ontslagbescherming of indien deze werd ingediend door een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt was en als gevolg van zijn afwezigheid elke affiniteit met het bedrijf verloor.

Indien Charlotte beslist om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen met een ander doel dan het uitoefenen van het mandaat, vormt dit een misbruik van kandidatuurstelling. Dit misbruik heeft de nietigheid van de kandidatuurstelling tot gevolg.

Het bewijs van misbruik van kandidatuurstelling moet geleverd worden door diegene die het aanvoert. De werkgever mag dit aantonen met alle middelen van recht. De rechter kan hierbij rekening houden met een geheel van ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens aangebracht door de werkgever. Op basis van de bewijselementen, zal de rechter over een discretionaire bevoegdheid beschikken om de eventuele nietigheid van de kandidatuurstelling uit te spreken.

Het is echter vaak complex om onweerlegbaar bewijs voor te leggen dat het totaal gebrek aan belangstelling van de werknemer voor de onderneming en/of de vertegenwoordiging van de werknemers aantoont.

In het geval van de kandidatuur van Charlotte, zou haar e-mail een bewijselement kunnen vormen om de rechter het misbruik van recht te doen erkennen. Maar is dit op zichzelf voldoende overtuigend? Charlotte zou ook kunnen argumenteren dat haar ruzie met Ruth te wijten is aan slechte arbeidsomstandigheden en stress en dat zij juist deze situatie wil verbeteren door het vertegenwoordigen van de werknemers. Men ziet, de nietigheid, het is geen gewonnen zaak…