A 2015. június 14-én fogadta el az Országgyűlés a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Reklámtörvény") módosítását, amely új szabályokat fogalmaz meg a reklámközvetítői tevékenységre, a hirdetési felület értékesítőkre, továbbá szigorú korlátozásokat vezet be a reklámszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban.

A Reklámtörvény értelmében reklámközvetítőnek minősül a reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Médiahirdetésifelület-értékesítőnek minősül a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró személy, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.

A reklámközvetítői szerződést írásba kell foglalni, azzal, hogy az elektronikus úton kötött szerződés is írásban kötött szerződésnek minősül abban az esetben is, ha azt a felek elektronikus aláírással nem látták el.

A reklámközvetítői tevékenység végzésére fix díjat határoz meg a módosított Reklámtörvény, amely díjazás a reklám közzétételi díj 15%-ának megfelelő összeg.

A fenti díjon felül a reklámközvetítő nem fogadhat el a reklám közzétevőjétől, illetőleg más személytől a tevékenységével kapcsolatosan ajándékot, árengedményt, kedvezményt, egyéb vagyoni előnyt vagy más juttatást. A reklámközvetítő árengedmény elfogadására jogosult, azonban a kapott árengedményt köteles a reklámot megrendelő hirdető javára érvényesíteni és ezt a kiállított számlán feltüntetni. A fenti tilalom a reklámszolgáltatók tekintetében is alkalmazandó azzal, hogy a reklámszolgáltató javára az árengedmény adása is tilos.

A reklámközvetítő a hirdető nevében közvetlenül is megkötheti a reklámközzétevővel a szerződést, azonban a reklám pénzügyi és közzétételi adatai tekintetében a reklámot megrendelő hirdető részére teljes átláthatóságot köteles biztosítani.

A módosítás az átláthatóságot a hirdető számára azzal is biztosítja, hogy a reklámszolgáltató, valamint a reklámközvetítő köteles tájékoztatni a reklámozót arról, ha a szolgáltatás nyújtója a reklámot közzétevő gazdálkodó szervezetben (vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőben) tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy az rendelkezik a szolgáltatás nyújtójában tulajdoni részesedéssel. A reklámközvetítő nem működhet közre olyan szerződés megkötésében, amelyben olyan médiahirdetésifelület-értékesítő is közreműködik, amelyben a reklámközvetítő, vagy amely a reklámközvetítőben (közvetett vagy közvetlen) tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Az fenti korlátozások megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni, és fogyasztóvédelmi bírságot kiszabni, amelynek összege az elért vagyoni előny tízszerese.

A hatályos szerződéseket az új szabályoknak megfelelően 2015. szeptember 30-ig kell majd módosítani. A jövőben megkötésre kerülő jogügyletekre azonban ennél már jóval korábban, a módosító jogszabály kihirdetését követő 16. napon (várhatóan július közepén) már alkalmazni kell a módosított Reklámtörvényt.