Vláda předložila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento sněmovní tisk č. 637 je aktuálně v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení.

Zákon navrhuje zrušit dosavadní zákony č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon). Nový zákon o veřejném zadávání by podle důvodové zprávy měl zajistit soulad úpravy veřejných zakázek s evropskou právní úpravou. Dále si klade za cíl nastavit jasná pravidla, která by měla zabránit korupci, garantovat hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, umožnit rychlou realizaci potřebných veřejných projektů a férovou soutěž dodavatelů. V neposlední řadě by měl návrh snížit administrativní náročnost procesu zadávání veřejných zakázek při zajištění dostatečné transparentnosti tohoto procesu.

Mezi novinky předloženého návrhu patří:

  • Zjednodušené podlimitní řízení by se mělo stát skutečně jednoduchým, administrativně a časově nenáročným řízením, které bude zároveň dostatečně transparentní a bude tak zaručovat řádnou hospodářskou soutěž.
  • Zákon vymezuje širší okruh důvodů pro možné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení (např. pokud se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost).
  • Zákon na základě nové směrnice zavádí další druh zadávacích řízení, tzv. řízení o inovačním partnerství, jehož cílem je vývoj inovativního produktu, služby nebo stavebních prací, které zatím nejsou dostupné na trhu.

Nový zákon se v souladu s evropským právem nebude vztahovat na veškeré zadávání veřejných zakázek. Podle nového zákona by se mj. nemělo postupovat u veřejných zakázek na služby, které se týkají právního zastoupení klienta advokátem a právního poradenství.

Tento zákon by měl v jeho hlavní části nabýt účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.