De door een koper aan verkoper betaalde vergoeding wegens uitgestelde levering van onroerende zaken, is volgens het Hof eveneens belast met 6% overdrachtsbelasting.

Rechtsvraag en belang

Overdrachtsbelasting is in principe verschuldigd over de waarde van de onroerende zaak waarop de verkrijging betrekking heeft, waarbij de waarde ten minste gelijk is aan de tegenprestatie. Verkoper en koper hadden overeenstemming bereikt over de (ver)koop van een onroerende zaak welke deels nog in ontwikkeling was. Onderdeel van de afspraak was dat de levering op 1 december 2015 plaats zou vinden. Omdat de koper de financiering niet op tijd rond kreeg, moest de levering uitgesteld worden. De verkoper bedong voor dit uitstel een aanvullende vergoeding, naast de koopsom. Volgens de koper hield deze vergoeding verband met onderrentabiliteit van de onroerende zaak; de verkoper maakte immers op het deel van het pand dat nog in ontwikkeling was geen rendement terwijl dat (bij een tijdige levering) al wel het geval zou zijn geweest.

Wanneer naast de koopsom voor een onroerende zaak ook andere vergoedingen of betalingen overeen worden gekomen, kan de vraag opkomen of daarover ook overdrachtsbelasting verschuldigd is. Op 20 maart jl. heeft het Hof uitspraak gedaan in deze zaak.

Beoordeling door het Hof

Het Hof acht aannemelijk dat de betreffende vergoeding in dit geval (feitelijk) verband hield met de onderrentabilliteit. Desalniettemin is daarmee niet gezegd dat sprake is van een aparte prestatie. Het Hof acht namelijk aannemelijk dat de vergoeding een betaling is die verband houdt met de waardestijging van de ontwikkellocatie die de verkoper in de tegenprestatie wilde terugzien. Onder die omstandigheden is er ook over die vergoeding overdrachtsbelasting verschuldigd.

Inmiddels is tegen deze uitspraak cassatie ingesteld.

Praktijkbelang

Bij vastgoedtransacties worden vaker afspraken gemaakt die tot een hogere/lagere betalingsverplichting voor de koper kunnen leiden. De vraag komt dan op of dat de waarde en/of de tegenprestatie beïnvloed en voor overdrachtsbelastingdoeleinden derhalve tot een hogere/lagere maatstaf zal leiden.