Het ramen van een opdracht zal menig aanbestedende overheid kopzorgen bezorgen. Nochtans is de raming een essentieel onderdeel van een overheidsopdrachtenprocedure. De raming bepaalt immers onder andere welke gunningsprocedure kan worden georganiseerd en of er al dan niet een Belgische en/of Europese aankondiging moet gebeuren. 

De Raad van State kijkt streng toe op een correcte toepassing van de ramingsregels in de overheidsopdrachtenreglementering. Als deze worden geschonden bestaat immers het risico dat de aanbestedende overheid verplicht is om de gunningsprocedure helemaal opnieuw te beginnen. De ramingsregels moeten dus op een zorgvuldige wijze worden toegepast.

Sinds een recent arrest van de Raad van State moeten de aanbestedende overheden daarentegen niet meer wakker liggen wanneer zij zouden vaststellen dat zij in hun bekendmakingsformulier (voor zover een aankondiging van opdracht dient te gebeuren) het vakje inzake de raming zijn vergeten in te vullen.

De Raad van State oordeelde immers in haar arrest van 28 april 2015 (nr. 230.996) dat dit niet kan leiden tot de schending van de daaropvolgende gunningsbeslissing. De Raad wijst erop dat er in de wetgeving nergens een verplichting staat om de raming voorafgaandelijk mee te delen.

De Raad maakt op die manier een onderscheid tussen de raming zelf – die essentieel blijft - en de kennisgeving ervan. Toch lijkt het ons raadzaam om alle vakjes van het bekendmakingsformulier in te vullen, zodat hierover in principe geen discussie kan ontstaan.