Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt dışında ihraç edilen tahvillerden (Eurobond) ve kiralama sertifikalarından elde edilen gelirlere, ikincil sermaye benzeri kredilerin faiz ödemelerine ve menkul kıymetleştirme finansmanlarına uygulanan stopaj oranlarında ve ipotek teminatlı tahvillere dayalı menkul kıymetleştirmelere uygulanan BSMV’de değişikliğe gidildi.

842 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yurtdışında İhraç Edilen Tahvillere (Eurobond) ve Kiralama Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranları

Türk vergi mevzuatı uyarınca (Türkiye’de mukim veya mukim olmayan yatırımcılar, tüzel kişiler veya gerçek kişiler için) yurt dışında ihraç edilen tahvillerden (Eurobond) elde edilen faizlere ve kiralama sertifikalarından elde edilen gelirlere değişken oranlı stopaj uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Karar ile yapılan değişiklikler uygulanıncaya kadar, yurt dışında bulunan Türk ihraççılar tarafından ihraç edilen tahvillerden (Eurobond) ve kiralama sertifikalarından alınan faiz ve gelirlere %0 oranında stopaj uygulanabilmesi için en az beş yıllık bir vade gerekmekteydi.

Karar uyarınca, yurtdışında ihraç edilen tahviller (Eurobond) ve kiralama sertifikaları, üç yıl veya daha fazla vadeye sahip oldukları ölçüde %0 oranındaki vergi uygulamasından yararlanabilmektedir. Bu karar ile, söz konusu vade beş yıldan üç yıla indirilerek Türk ihraççılar tarafından yurtdışına tahvil ihracının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Karar öncesinde ve sonrasında yurtdışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarına uygulanmakta olan stopaj oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Stopaj, Türkiye’de mukim olmayan yatırımcılar için nihai vergilendirmedir.

İkincil Sermaye Benzeri Kredilere ve Menkul Kıymetleştirme Yöntemiyle Elde Edilen Kredilere uygulanan Stopaj

i. bankalarca temin edilen ikincil sermaye benzeri krediler; ve

ii. bankalarca veya sair kuruluşlarca gelir akışına veya varlık havuzuna dayalı bir menkul kıymetleştirme işlemi yoluyla temin edilen krediler

için ödenecek faize uygulanan stopaj oranı %1’den %0’a indirilmiştir

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Getirilerine uygulanan Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi

GKC Partners1’ın 6 Aralık 2018 tarihli bülten’inde de belirtildiği üzere, Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından, Türk bankalarca çıkarılan ipotek teminatlı tahvillere (“İTT”) dayalı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (“VDMK”) ihraçları yapılabilmesini sağlamak amacıyla Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nin tadil edildiğini belirtmiştik. Yapılan bu tadili takiben, Kasım 2018 sonunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu tarafından kurulan Varlık Finansmanı Fonu ilk kez İTT’ye dayalı VDMK ihraç etmiştir.

Karar ile, varlık finansmanı fonları tarafından ihraç edilen VDMK’lerin dönemsel getirilerine ilişkin olarak Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nde (“BSMV”) değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, daha önce İTT’lere dayanarak VDMK ihraç eden bankalarca satın alınan VDMK’lerin dönemsel getirilerine (dayanak teşkil eden İTT’leri aşan VDMK tutarına isabet eden gelirler hariç olmak üzere) uygulanan BSMV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Bu oran özellikle ihraççı bankaların varlık finansmanı fonları tarafından çıkarılan VDMK’lerin %5’ini muhafaza etmesi gerektiğini düzenleyen Tebliğ kapsamında uygundur. 

Dayanak teşkil eden İTT tutarını aşan gelirler %5 oranında BSMV’ye tabi olmaya devam edecektir