Op datum van vandaag werden in het Belgisch Staatsblad twee wetten gepubliceerd (klik hier en hier), die boek XI “Intellectuele eigendom” invoegen in het Wetboek van economisch recht. Daarnaast werd ook een koninklijk besluit gepubliceerd dat inwerkingtreding van deze wetten vaststelt op 1 januari 2015*.

Also available in English and French.

Deze twee wetten hebben als doel om de bestaande regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom te codificeren (uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen, auteursrechten en naburige rechten, kwekersrechten, computerprogramma’s, databases en topografieën van halfgeleiderproducten).

Daarnaast brengen deze twee wetten ook een aantal wijzigingen aan, zowel aan de huidige regelgeving als aan het Gerechtelijk Wetboek. Zo worden belangrijke wijzigingen aangebracht in het octrooirecht en auteursrecht. De aanpassingen met betrekking tot het kwekersrecht en de rechtsbescherming van computerprogramma’s, databanken en topografieën van halfgeleiderproducten zijn echter beperkt. 

De codificatie wordt verder benut om bepaalde Europese regelgevingen met betrekking tot intellectuele eigendom om te zetten in het Belgisch recht. Het merkenrecht en tekeningen of modellenrecht blijft gereglementeerd door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, met uitzondering van de bepalingen betreffende de burgerrechtelijke procedures en de strafrechtelijke sancties die onderworpen blijven aan het Belgisch recht. De bepalingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten werden ingevoegd in boek XV “Rechtshandhaving” van het Wetboek economisch recht en de bepalingen met betrekking tot de stakingsvordering werden ingevoegd in boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van dit Wetboek. Te noteren valt dat de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de staat aangaan niet werd opgenomen in boek XI van het Wetboek economisch recht.  

*Bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad is er een vergissing gebeurd. De titel van de wet van 10 april 2014 moet als volgt gelezen worden: “Wet van 10 april 2014  houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft”.