Prezes UOKiK nałożył na ubezpieczyciela karę za rzekome naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W ocenie Prezesa ubezpieczyciel dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej, umieszczając w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nieważne, sprzeczne z prawem postanowienia. Zdaniem Prezesa, wprowadzało to konsumentów w błąd co do przysługujących im uprawnień.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 8 marca 2018 r. uchylił decyzję Prezesa, stwierdzając w ustnym uzasadnieniu, że działanie ubezpieczyciela nie było umyślne. Nieważność postanowień OWU była w opinii Sądu dyskusyjna, a przyjęcie przez towarzystwo określonej interpretacji prawnej, przemawiającej za ich dopuszczalnością, nie świadczyło o umyślnym wprowadzeniu klientów w błąd.

Sąd stwierdził, że o ile ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (UPNPR) nie ustanawia wprost przesłanki umyślności, to przesłankę taką można wywieść z Dyrektywy 2005/29/WE, którą UPNPR implementuje. Zgodnie z Dyrektywą przesłanką stwierdzenia nieuczciwej praktyki rynkowej jest wykorzystanie praktyki handlowej w celu znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, na gruncie Dyrektywy zachowanie przedsiębiorcy musi się zatem charakteryzować zamiarem znacznego ograniczenia zdolności konsumenta do podjęcia świadomej decyzji. Sąd Apelacyjny przyjął, że wspomniany wymóg znajduje zastosowanie również na gruncie polskiej ustawy. Brak umyślności po stronie ubezpieczyciela wykluczał wobec tego przyjęcie, że stosował on nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał w ten sposób zbiorowe interesy konsumentów. Rozstrzygnięcie to może pomóc przedsiębiorcom w podważaniu decyzji Prezesa UOKiK, zwłaszcza jeżeli istnienie nieuczciwej praktyki rynkowej jest dyskusyjne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia nie zostało jeszcze sporządzone. Prezes UOKiK jest uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2018 r.