De laatste maanden is er veel gebeurd in het kader van de bestuurlijke herinrichting van Nederland.

Allereerst heeft de minister van BZK op 28 mei 2013 het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling aan de Tweede Kamer toegezonden. In dit beleidskader geeft het kabinet aan hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Uitgangspunt daarbij is " herindeling van onderop": het is primair aan gemeenten zelf om via herindeling te werken aan versterking van hun bestuurskracht.
Het kabinet zal in ieder geval toetsen aan de volgende vijf criteria: (a) draagvlak, (b) interne samenhang/dorps- en kernenbeleid, (c) bestuurskracht, (d) evenwichtige regionale verhoudingen en (e) duurzaamheid.

Ten tweede is op 14 juni 2013 het wetsvoorstel afschaffing plusregio’s aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel (met memorie van toelichting) heeft tot doel een einde te maken aan de verplichte samenwerking in de acht plusregio’s. Uitgangspunt van het kabinet is een bestuurlijke inrichting die bestaat uit twee niveaus van algemeen bestuur naast het Rijk. De plusregio’s passen hier niet goed in. Het kabinet is van mening dat er thans langs andere weg kan worden voorzien in de behoefte aan bestuurlijke voorzieningen rondom de grote steden, namelijk door de overheden zelf weer meer de ruimte te bieden om te kiezen voor de meest adequate vorm van samenwerking. Omdat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en diverse bijzondere wetten rechtstreeks taken en bevoegdheden toekent aan de plusregio's, zullen deze taken moeten worden herverdeeld. Kort samengevat krijgt de provincie een taak op het gebied van de huisvesting. Ook de meeste verkeer- en vervoertaken gaan over naar de provincies, tenzij deze overgaan naar de twee nog op te richten vervoerregio’s. De taken op het gebied van jeugdzorg zullen – op grond van een ander wetsvoorstel – worden gedecentraliseerd naar de gemeenten.

Daarnaast heeft de minister van EZ op 1 mei 2013 de Tweede Kamer een voortgangsbrief gezonden over het voornemen tot afschaffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO's). Hierin werd aangegeven dat ernaar gestreefd werd het wetsvoorstel rond de zomer gereed te hebben voor consultatie. Naar aanleiding hiervan hebben de Tweede Kamerfracties een groot aantal vragen gesteld. Deze heeft de minister bij brief van 11 juni 2013 beantwoord. Deze brief is hier te lezen.

Ten slotte is de internetconsultatie over de noordvleugelprovincie gestart. Deze consultatie betreft het wetsvoorstel tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Volgens het kabinet is de vorming van een nieuwe provincie nodig om vraagstukken van wonen, werken, verkeer en vervoer, milieu, recreatie en natuur, die in dit deel van de Randstad aan de orde zijn, meer samenhangend en krachtiger aan te pakken. Tot 16 oktober 2013 kan gereageerd worden op het concept-wetsvoorstel.