Dne 3. září 2015 schválila Legislativní rada vlády návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“ nebo „občanský zákoník“), jejímž cílem má být odstranění některých nedostatků, se kterými se praxe po nabytí účinnosti nového kodexu potýká.

Novela se mimo jiné zaměřuje na novinku v českém právním řádu – svěřenské fondy. Navrhováno je celkové zpřísnění úpravy svěřenských fondů, přičemž nejdůležitější změnou má být zřízení evidence svěřenských fondů s identifikací beneficientů tak, aby nemohli zůstat  v anonymitě. Vlivem této a dalších navrhovaných změn tak pravděpodobně potenciální atraktivita svěřenských fondů v České republice výrazně klesne.

Novelou má být dále odstraněna často zmiňovaná nejasnost ohledně účasti druhého z manželů v obchodní společnosti. Na jisto se staví, že podíl v obchodní společnosti sice bude součástí společného jmění manželů, avšak společníkem bude pouze manžel, který podíl nabyl a práva a povinnosti společníka tak budou náležet jen jemu.

Jasno by definitivně mělo být i ohledně formy plné moci. Ze současného textu NOZ plynoucí požadavek plné moci ve formě veřejné listiny by měl být v některých případech výslovně nahrazen požadavkem úředního ověření podpisu, což by mělo usnadnit především fungování obchodních korporací.

Navráceno by mělo být i dříve stanovené předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci a prodloužena doba pro přezkoumání důvodů pro omezení svéprávnosti.

Po upuštění od předchozího záměru novelizovat téměř všechna ustanovení NOZ tak nyní Ministerstvo spravedlnosti přichází s tzv. „malou technickou novelou“. Je však jasné, že předložený návrh neodstraní všechny problematické body a nejasnosti, které s sebou NOZ a jeho aplikace přinesly.