Contents

Van 21 december 2018 tot 22 februari 2019 heeft een consultatie plaatsgevonden over het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties. Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Klik hier voor een link naar de consultatie.

Allen & Overy Amsterdam heeft gereageerd op het conceptwetsvoorstel. Hier een link naar onze reactie.

Het conceptwetsvoorstel verplicht alle stichtingen om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken via het handelsregister. Nu rust een dergelijke openbaarmakingsplicht alleen op, kort gezegd, stichtingen die een onderneming in stand houden en stichtingen in de semipublieke sector (zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties). De regeling is bedoeld om financieel-economisch misbruik door stichtingen tegen te gaan, zoals belasting- of faillissementsfraude, terrorismefinanciering of witwassen. Het voorstel bevat de mogelijkheid dat bij algemene maatregel van bestuur bepaalde categorieën stichtingen die minder kwetsbaar worden geacht voor misbruik worden vrijgesteld van de openbaarmakingsverplichting. De invulling daarvan is nu nog niet bekend, het kabinet wenst juist in de consultatie te vernemen op welke wijze dit kan worden vormgegeven.

Een ander onderdeel van dezelfde consultatie introduceert een verplichting voor maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en daarmee vergelijkbare buitenlandse entiteiten die duurzaam in Nederland activiteiten uitoefenen) tot openbaarmaking van informatie over door hen in een boekjaar ontvangen donaties van elk meer dan 15.000 euro. Die informatie betreft onder andere het bedrag van de donatie en de naam en woonplaats van de donateur. Het doel van de regeling is te voorkomen dat de financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding en misbruik van de vrijheden in Nederland. Ook hier bevat het voorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur bepaalde categorieën stichtingen vrijstelling te verlenen van de openbaarmakingsverplichting. Op dit punt wordt ook uitdrukkelijk om input vanuit de consultatie gevraagd.