Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 16 Kasım 2017 tarih ve 30242 sayılı Resmi Gazete'de Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") değişiklik yapan yönetmeliği yayımladı. Değişiklikler, aynı gün yürürlüğe girdi. 

Değişiklik ne getiriyor? 

Yönetmelik, banka bölünmeleri için diğer şirketlere nazaran daha detaylı düzenlemelere sahipti. BDDK, kısmı bölünmeyi tekrar tanımladı ve bazı kısmi bölünmelere Yönetmelik'in uygulanmayacağını hükme bağladı. Bir başka deyişle, kapsam dışı bırakılan banka bölünmeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen genel usuller kapsamında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda:

  • Bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün, tüzel kişiliğini kaybetmesine neden olmayacak bir şekilde devredilmesi ve devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketteki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmeler ("Kapsam Dışı Kısmi Bölünme") Yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı.
  • Mevduat ve katılım bankalarının Kapsam Dışı Kısmi Bölünmesinde, bünyelerinde bulunan mevduat veya katılım fonu hesaplarının yine sadece diğer mevduat ve katılım bankalarına devrine ilişkin yükümlülük devam edecek.
  • Kapsam Dışı Kısmı Bölünme sonucunda, bankanın ödenmiş sermaye miktarının mevzuatta belirtilen asgari sermayenin altına düşmesi halinde aradaki farkın 3 ay içinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması yoluyla taahhütte bulunma yükümlülüğü söz konusu olacak.

Sonuç 

Değişiklik sonucunda, bankaların belirli özellikleri taşıyan kısmi bölünme işlemleri, BDDK mevzuatı dışına çıkarılarak kolaylaştırıldı.