Op 30 oktober 2012 ondertekende een aantal toonaangevende opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs in de bouw, infra en installatietechniek (Heijmans, Ballast Nedam, Dura Vermeer, ProRail, BAM, Strukton, VolkerWessels, Acta Safety Professionals, de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Defensie, TBI, KIVI NIRIA en Unica) een intentieverklaring om te komen tot een normstellende governance code. Deze governance code dient de veiligheidscultuur in de bouw te optimaliseren.

Het initiatief van partijen om door zelfregulering te komen tot verdere verbetering van veiligheid is bijzonder te noemen. Partijen hebben geconstateerd dat er ondanks de vigerende wet- en regelgeving (onder meer: Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Bouwbesluit 2012 en Woningwet) toch nog ongevallen plaatsvinden c.q. onnodig gevaarlijke (werk-)situaties bestaan. Partijen zijn van mening dat zij zelf een actieve rol dienen te spelen en een voorbeeldfunctie moeten vervullen om deze ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Zelfregulering door het opstellen van een governance code is niet nieuw. Als vergelijkbare initiatieven kunnen genoemd worden de Corporate Governance Code (de Code Tabaksblat) met betrekking tot gedragsregels voor beursgenoteerde vennootschappen en de Governancecode Woningcorporaties waarin principes zijn neergelegd die organen van woningcorporaties en hun leden in acht dienen te nemen. Kenmerkend voor de governance code ‘Veiligheid in de bouw’ is dat deze op instigatie van prominente vertegenwoordigers van de gehele sector tot stand zal komen.

Om te komen tot maximale veiligheid in de hele keten zullen partijen onder meer reeds in de ontwerp- en engineeringsfase met andere partijen uit de keten ter zake actief gaan samenwerken. Daarnaast zullen zij – volgens de intentieverklaring – streven naar uniformering, standaardisatie c.q. harmonisatie van benadering, instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen. Ook zullen zij in overleg treden met opleidingsinstituten teneinde het onderwerp veiligheid een prominenter onderdeel van opleidingen te laten uitmaken. Ten slotte zullen zij zich inspannen om actieve veiligheidsnetwerken op te zetten en uit te breiden om aldus kennis en ervaring uit te wisselen.

Met de ondertekening van de intentieverklaring is de eerste stap gezet om te komen tot de governance code “Veiligheid in de bouw”. Het streven is dat deze governance code medio 2013 het levenslicht zal zien.