Op 14 januari 2019 heeft de minister voor Medische Zorg de Tweede Kamer ingelicht over de stand van zaken betreffende het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het concept kwaliteitskader is in 2018 door veldpartijen in de spoedzorg aangeboden aan het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) en bevat afspraken over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg moet voldoen. Zo moet op elke SEH een arts met voldoende ervaring aanwezig zijn. Ook moet er binnen een halfuur een arts, een verpleegkundig specialist of medisch specialist met geriatrische expertise beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ook de apotheek, klinische chemie en medische microbiologie binnen een halfuur beschikbaar zijn. Veldpartijen hebben een voorbehoud gemaakt over de financiële impact van de implementatie van de normen alvorens de normen definitief in het kwaliteitskader worden opgenomen.

De NZa heeft in opdracht van het Zorginstituut de mogelijke meerkosten van de implementatie van het kwaliteitskader inzichtelijk gemaakt. In de budget impactanalyse (BIA) worden de kosten door de NZa geschat op maximaal 26,8 miljoen euro. Eventuele besparende effecten zijn nog niet meegerekend. Mogelijk kan een snellere doorlooptijd en het anders organiseren van acute zorg leiden tot kostenbesparingen.

Veldpartijen zullen binnenkort beslissen of ze het kwaliteitskader al dan niet in aangepaste vorm definitief zullen aanbieden aan het Zorginstituut. Het Zorginstituut beslist vervolgens, na een procedurele toets, of het het kwaliteitskader in het register van het Zorginstituut zal opnemen. Zo ja, dan wordt het kwaliteitskader bindend en dienen de veldpartijen het na te leven.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 3.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.