De sociale partners wensten een oplossing te bieden voor aangeslotenen die hun werkgever verlaten en hun verworven reserves achterlaten bij de pensioeninstelling van de werkgever die ze verlaten. Afhankelijk van het type pensioentoezegging zal de overlijdensdekking op dat ogenblik mogelijk een einde nemen, waardoor hun rechthebbenden bij overlijden geen aanspraak kunnen maken op de verworven reserves. Om alsnog een overlijdensdekking te genieten, is een overdracht naar de onthaalstructuur de enige oplossing die rest, maar zij brengt voor de aangeslotene bepaalde nadelen met zich mee.

Vanaf 1 januari 2016 zal een aangeslotene die uittreedt kunnen kiezen voor een overlijdensdekking binnen de bestaande pensioentoezegging. De keuze moet gemaakt worden binnen het jaar na uittreding. De uittredingsfiche zal duidelijk moeten bepalen of er een overlijdensdekking voorzien is en zo ja, welke omvang de prestatie zal hebben. Indien de aangeslotene geen keuze maakt, wordt hij verondersteld te hebben geopteerd voor de optie die bestaat in het laten van de verworven aanvullende pensioenreserves bij de pensioeninstelling van de werkgever die hij verlaat zonder wijziging van de pensioentoezegging en dus ook zonder overlijdensdekking indien dit niet voorzien was in de oorspronkelijke toezegging.

De keuzemogelijkheid zal ook gelaten worden wanneer de aansluiting bij een pensioenstelsel eindigt omwille van het feit dat de werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden voor aansluiting bij het pensioenstelsel.

De overlijdensdekking heeft uiteraard een kost, en die zal gedragen worden door de aangeslotene zelf, die zijn verworven prestaties dus zal zien afnemen in functie van de kost van de dekking.