Zakon o radu usvojen od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je stupio na snagu dana 20. augusta 2015. godine, bit će vraćen u fazu predlaganja presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema nezvaničnim informacijama od 23. februara 2016. godine, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH) donio je presudu prema kojoj je Zakon o radu FBiH (u daljem tekstu: Zakon o radu) usvojen suprotno proceduri propisanoj Poslovnikom Doma naroda Parlamenta FBiH, a time i suprotno Ustavu FBiH, te se vraća u fazu predlaganja.

Naime, u ovom postupku Ustavni sud FBiH se nije upuštao u ocjenu sadržaja odredbi Zakona o radu, odnosno u materijalno - pravnu prirodu istog, već u ocjenu postupka njegovog donošenja. Ovom presudom Zakon o radu se ima smatrati neusvojenim te ne može proizvoditi pravne posljedice od dana objave presude u Službenim novinama FBiH.

Obzirom da navedena presuda Ustavnog suda FBiH još uvijek nije objavljena u Službenim novinama FBiH, sadržaj iste se ne može sa sigurnošću utvrditi. Također, treba istaći da su presude Ustavnog suda FBiH konačne i obavezujuće od dana objave u Službenim novinama FBiH.