Inmiddels is door de ABN AMRO bank cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof die op 19 december 2017 oordeelde dat het door ABN/AMRO bank gehanteerde opslagwijzigingsbeding waarbij de opslag telkenmale kon worden gewijzigd, indien de situatie op de financiële markten daartoe noodzaakte oneerlijk en niet transparant was.

Juist de transparantie was van doorslaggevend belang, omdat consument-leningnemers van tevoren (voordat zij de hypothecaire lening sloten) de economische consequenties van de te sluiten kredietovereenkomst moeten kunnen overzien.

Uit het door ABN AMRO gehanteerde opslagwijzigingsbeding blijkt op geen enkele wijze hoe en wanneer de opslag kan worden gewijzigd en volgens welk mechanisme. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat het beding gelet op haar onduidelijkheid ongeldig is, mede omdat het de bank in staat stelt op onduidelijke criteria de opslag in onbegrensde mate te verhogen.

De ABN AMRO bank heeft inmiddels cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof. Daarin wordt met name het uitgangspunt genomen dat de rechtbank en het gerechtshof in hun uitspraak waarbij het opslagwijzigingsbeding werd vernietigd teveel de nadruk hebben gelegd op de intransparantie van het opslagwijzigingsbeding en niet voldoende hebben gekeken naar andere aspecten. Het cassatiemiddel van de bank neemt met name het uitgangspunt dat het onduidelijke en onbegrijpelijke beding wel eerlijk zou zijn, omdat de consument-leningnemer de mogelijkheid zou hebben de kredietovereenkomst zonder problemen te beëindigen of om te zetten in een leningsovereenkomst met een andere rentevorm.

Afgezien van de vraag of de leningnemers zonder problemen of nadelen kunnen opstappen neemt deze omstandigheid echter de nadelen van het oneerlijke beding niet weg. Doordat het beding onduidelijk is geeft het de bank nagenoeg onbegrensd en oncontroleerbare mogelijkheden de opslag te wijzigen en dus te verhogen. Welke voorwaarden en parameters deze wijzigingsbevoegdheid regelen is onduidelijk, zodat daaruit op zich al de oneerlijkheid van het beding volgt.

De stichting Stop de Banken en de stichting Euribar laten zich in cassatie vertegenwoordigen door de cassatieadvocaat Derk Rijpma en zien het door de bank ingestelde cassatieberoep met groot vertrouwen tegemoet.