Rządowy projekt zmian do Prawa telekomunikacyjnego, przesłany do Sejmu pod koniec stycznia 2018 r., wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (ang. premium services), regulacjach dotyczących dozwolonych form w jakich zawierana być może umowa telekomunikacyjna, a także szereg drobnych zmian związanych m.in. z postępowaniami przed Prezesem UKE (znoszącymi polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE, wprowadzającymi obowiązek sprawozdawczy dla mikro-przedsiębiorców).

Zgodnie z proponowanymi zmianami umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogła zostać zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Ta ostatnia forma oznacza, zgodnie z treścią art.772 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. W przypadku zawarcia umowy w formie dokumentowej, dostawca usługi zobowiązany będzie do utrwalenia i dostarczenia zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenia abonenta o związaniu się tym warunkami na trwałym nośniku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Oznacza to, że Minister Cyfryzacji, wbrew opinii organizacji reprezentujących przedsiębiorców z sektora ICT, nie zgodził się na wprowadzenie formy elektronicznej lub dokumentowej jako formy domniemanej. Jest to o tyle istotne, że proponowane zmiany mogą doprowadzić do utrzymania pisemnej formy komunikacji jako formy dominującej. Co więcej, wydaje się, że abonenci uzyskają prawo do żądania przesłania im w formie pisemnej regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w dowolnym momencie trwania umowy, a nie tylko przy zawarciu umowy czy przy wprowadzaniu zmian do takiego regulaminu.

Istotne zmiany dotyczyć też będą usług o podwyższonej opłacie. Projekt, oprócz szeregu nowych obowiązków dotyczących danych składanych przy zgłoszeniu faktu świadczenia takich usług do Prezesa UKE (obowiązki te obejmą także podmioty świadczące już usługi o podwyższonej opłacie), wprowadza obowiązek uzyskania zgody abonenta na świadczenie takich usług bezpośrednio przed rozpoczęciem jej świadczenia. Ponadto, operatorzy telekomunikacyjni zobowiązani zostaną do stworzenia mechanizmu umożliwiającego abonentom określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie. Po osiągnięciu takiego progu operator będzie miał obowiązek zablokowania wykonywania połączeń na numer usług o podwyższonej opłacie, pod rygorem konieczności ponoszenia takich kosztów w przypadku nie dokonania blokady. Zmianie ulegnie także rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie prowadzony przez Prezesa UKE. Operator nie będzie mógł bowiem świadczyć usług o podwyższonej opłacie na rzecz podmiotów niefigurujących w rejestrze. Co więcej, w przypadku złamania takiego zakazu na operatora będzie mogła być nałożona kara pieniężna, która może wynieść nawet 3% przychodu operatora uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Projekt przewiduje także, możliwość wydania przez Prezesa UKE decyzji nakazującej operatorowi telekomunikacyjnemu zablokowanie dostępu do numeru lub usługi o podwyższonej opłacie (wraz z obowiązkiem wstrzymania pobierania opłat), a także decyzji nakazującej dostawcy takiej usługi wstrzymanie jej świadczenia. Decyzja taka opatrzona będzie rygorem natychmiastowej wykonalności, a jej podjęcie będzie możliwe w każdej sytuacji w której Prezes UKE uzna to za „uzasadnione ochroną użytkowników końcowych przed nadużyciami z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej”.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zmiany wprowadzane w odniesieniu do usług o podwyższonej opłacie, zostały zaproponowane na skutek zidentyfikowanych na rynku nieprawidłowości oraz nadużyć. Trudno jednak nie zauważyć, iż ich wprowadzenie (szczególnie wobec krótkiego okresu vacatio legis) stanowić będzie kolejne obciążenie dla operatorów telekomunikacyjnych, tak w zakresie dodatkowych kosztów niezbędnych na dokonanie odpowiednich zmian w systemach teleinformatycznych, jak również w zakresie dodatkowych ryzyk związanych z koniecznością prowadzenia bieżącej kontroli rejestru numerów wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej zapłacie. Zmiany wprowadzane omawianym projektem, spowodują także istotne ryzyko dla podmiotów świadczących takie usługi, wiążące się z możliwością podejmowania woluntarystycznych decyzji przez Prezesa UKE w zakresie nakazania wstrzymania ich świadczenia.

Omawiany projekt stanie się obecnie przedmiotem prac parlamentarnych, niewykluczone zatem, że poszczególne jego zapisy ulegną zmianie.