Crna Gora je pokazala posvećenost u unaprijeđenju usaglašenosti sa međunarodnim poreskim standardima. FATCA Sporazum (“Foreign Account Tax Compliance Act”) je još jedan primjer dobre i konkretne saradnje izmedju SAD i Crne Gore.

Ambasadorka SAD Margaret En Uehara i ministar finansija Darko Radunović potpisali su 02.06.2017.godine Sporazum o primjeni odredbi definisanih FATCA sporazumom i promociji transparentnosti između dvije zemlje u pitanjima poreza. Sporazum ističe kontinuiranu i snažnu bilateralnu saradnju između Crne Gore i Amerike, kao i povećanu međunarodnu saradnju u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.

Sporazum sa SAD o sprovođenju FATCA propisa, čiji je cilj sprječavanje utaje poreza američkih građana i povezanih lica koji imaju račune u crnogorskim bankama. Crna Gora, shodno sporazumu, prikuplja informacije u odnosu na sve račune o kojima se izvještava SAD-u i jedanput godišnje automatski razmjenjuje te informacije sa SAD.

Za pristup ovom sistemu predviđena su dva modela i to:

  1. Da se sve finansijske institucije samostalno registruju i zaključe pojedinačne ugovore sa IRS-om (Upravi javnih prihoda SAD);
  2. Da Vlada Crne Gore i Vlada SAD zaključe bilateralni sporazum sa mogućnošću odabira između dva podmodela: da sve finansijske institucije dostavljaju podatke nadležnom organu Crne Gore koji bi iste proslijedjivao IRS-u; ili da finansijske institucije samostalno dostavljaju podatke IRS-u.

Utvrđeno je da prvi model FATCA propisa nije prihvatljiv za Crnu Goru, iz razloga postojanja zakonskog ograničenja banaka da dostavljaju podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu (član 84. Zakona o bankama), odnosno zabrane dostavljanja trećim licima podataka o tranferima sredstava klijentima bez njegove pisane saglasnosti.

Shodno ovom sporazumu, Crna Gora je dužna da prikuplja informacije i da jednom godišnje obavještava i razmjenjuje sa SAD sljedeće informacije: ime/naziv, adresa i SAD PIB svakog određenog lica iz SAD-a koja je vlasnik takvoga računa i, u slučaju subjekta koji nije iz SAD-a za koji se nakon sprovođenja postupka detaljne analize. utvrdi da je pod kontrolom jednog određenog lica iz SAD-a ili više njih, ime/naziv, adresa i SAD PIB (ako ga ima) takvog subjekta i svakog određenog lica iz SAD-a.