In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 mei 2015, Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. / de Autoriteit Consument en Markt (zaak AWB 13/999 AWB 14/352, ECLI:NL:CBB:2015:138)
(wijziging Gaswet; vervallen oude ontheffingen gastransportnetten; bevoegdheid tot het verbinden van voorschriften aan nieuwe ontheffingen)
ABRvS 20 mei 2015, GasUnie Transport Services B.V. / de raad van de gemeente Marum (zaak 201406265/1/R4, ECLI:NL:RVS:2015:1599)
(aardgastransportleidingen in het plangebied niet correct op verbeelding weergegeven; geen verbod voor het aanbrengen van gesloten verhardingen opgenomen; Besluit externe veiligheid buisleidingen)

Nederland – Energiekamer

Overige publicaties

Zaak 15.0320.52 – Voorstel codewijziging contracteindegegevensregister en leveranciersregister, 11 mei 2015

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

NEa lanceert Register Energie voor Vervoer, 20 mei 2015

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Stemming over het wetsvoorstel inzake energie-efficiëntie, 24 februari 2015
(Handelingen EK 2014-2015, nr. 21, item 5, pp. 1-1)
Debat over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid met betrekking tot het gasgebouw in Nederland
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 58, item 20, pp. 1-53)
Stemmingen over moties, ingediend bij debat over rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid t.a.v. gasgebouw in Nederland, 10 maart 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 61, item 12, pp. 1-3)
Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Milieuraad, 7 april 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 72, item 7, pp. 1-1)
Behandeling wetsvoorstel Wijziging Mijnbouwwet, Wetmilieubeheer en Wet op de economische delicten i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (34041), 16 april 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 77, item 7, pp. 1-16)
Stemming motie Energieraad (21501-33), 21 april 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 78, item 24, pp. 1-28)
Voortzetting behandeling wetsvoorstel Wijziging Mijnbouwwet, Wet milieubeheer en Wet op de economische delicten i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (34041), 22 april 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 79, item 10, pp. 1-1)
VAO 380kV-hoogspanningsverbinding West-Brabant (AO d.d. 07/04), 21 april 2015
(Handelingen TK 2014-2015, nr. 78, item 27, pp. 1-1)
EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding kabinetsreactie op consultatie revisie Europese emissiehandelssysteem, 23 april 2015
(TK 2014-2015, 33 858, nr. 33)
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; brief van de Staatssecretaris van IenM met antwoord kabinet op EC-consultatie voorgenomen wijzigingen autorisatieprocedure onder REACH-verordening (1907/2006), 28 april 2015
(TK 2014-2015, 22 112, nr. 1962)
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met verslag informele Energieraad op 15 en 16 2015, 29 april 2015
(TK 2014-2015, 21501-33, nr. 540)
Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met verslag van de Informele Milieuraad van 14 en 15 april 2015 in Riga, 30 april 2015
(TK 2014-2015, 21501-08, nr. 562)
Opwerking van radioactief materiaal; brief ministers van EZ en financiën over de stand van zaken betreffende de aanvraag tot financiële zekerheidstelling van de vergunninghouder van Kerncentrale Dodewaard (GKN), 30 april 2015
(TK 2014-2015, 25 422, nr. 120)
Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over de kosten van het vervroegd sluiten van kolencentrales, 30 april 2015
(TK 2014-2015, 30 196, nr. 309)
PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van o.m. RIVM-rapporten meting magneetvelden van 2 afzonderlijke hoogspanningslijnen, bij Zoetermeer en bij Maartensdijk, 30 april 2015
(TK 2014-2015, 31 574, nr. 38)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over activiteiten i.v.m. zijn overdracht van verantwoordelijk nucleaire veiligheid en stralingsbescherming aan de Minister van IenM, 1 mei 2015
(TK 2014-2015, 25 422, nr. 121)

Wijziging van o.m. de Mijnbouwwet i.v.m. implementatie richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten; brief van de Minister van EZ bij aanbieding van een afschrift van diens recente brief aan de Eerste Kamer over bovengenoemd wetsvoorstel, 1 mei 2015
(TK 2014-2015, 34 041, nr. 40)
Elektriciteits- en gaswet; Koninklijke boodschap, 4 mei 2015
(TK 2014-2015, 34 199, nr. 1)
Elektriciteits- en gaswet; Voorstel van wet, 12 mei 2015
(TK 2014-2015, 34 199, nr. 2)
Elektriciteits- en gaswet; Memorie van toelichting, 12 mei 2015
(TK 2014-2015, 34 199, nr. 3)
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; lijst van vragen en antwoorden over het rapport van 25 februari 2015 inzake ‘Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet’, 6 mei 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 187)
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van 25 februari 2015 inzake ‘Aankoop Duits hoogspanningsnet’, 6 mei 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 188)
Elektriciteits- en gaswet; Advies en nader rapport, 12 mei 2015
(TK 2014-2015, 34 199, nr. 4)
Wet windenergie op zee; Memorie van antwoord, 13 mei 2015
(TK 2014-2015, 34 058, nr. C)

Kamervragen

Vragen van de Kamerleden Smaling, Dik-Faber, Van Tongeren en Van Veldhoven aan de Minister van EZ over mogelijke over-subsidiëring van biomassa bijstook (ingezonden 16 april 2015); antwoord van de Minister van EZ, 7 mei 2015
(TK 2014-2015, aanhangselnr. 2215)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving mededeling inzake de terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Gaswet en artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998
(Staatscourant 11 mei 2015, nr. 12859)

Kennisgeving van de uitvoering van Richtlijn 2014/77/EU van de Commissie van 10 juni 2014 tot wijziging van bijlage I en II bij Richtlijn 98/70/EG van het Europees parlement en de raad betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof (PbEU 2015, L 170)
(Staatscourant 15 mei 2015, nr. 13557)

Regelingen

Regeling van de Minister van EZ van 18 mei 2015, nr. WJZ/15065932, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met enkele technische verbeteringen
(Staatscourant 20 mei 2015, nr. 13567)

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Keynote speech by Maroš Šefčovič at the EU Energy Security Conference 2015 organised by European Court of Auditors, 5 May 2015

Persberichten

G7 countries and EU underline commitment to sustainable energy security, 12 mei 2015
Investment Plan for Europe backs renewable energy and strategic infrastructure projects, 20 May 2015

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

Walter Boltz appointed as Vice-Chairman of ACER Board of Regulators, 8 mei 2015

EU – CEER & ERGEG

European Energy Regulator’s Newsletter May 2015

Overig