Eerder dan verwacht heeft de Advocaat-generaal Jääskinen vandaag zijn Conclusie genomen in de zaak over de toelaatbaarheid naar Europees recht van de Wet onafhankelijk netbeheer ('Won'). Dit is het vervolg in de cassatieprocedure, die de Nederlandse Staat heeft aangespannen tegen de energiebedrijven Delta, Eneco en Essent. De Hoge Raad heeft in dit kader prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Hierover verzonden wij eerder een Legal Alert.

De Advocaat-generaal komt tot de slotsom dat de Won Europeesrechtelijk toelaatbaar is.

Hij adviseert het Hof van Justitie daarbij als volgt:

  • het 'privatiseringsverbod', inhoudende dat de aandelen in een distributienetbeheerder uitsluitend kunnen worden overgedragen aan overheidslichamen en bepaalde vennootschappen die voor 100% in handen zijn van de overheid, betreft een regeling van het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 345 VWEU. Dit brengt mee dat deze regeling verenigbaar is met het Unierecht.
  • de verboden uit de Won die inhouden dat beheerders van elektriciteit- en gasdistributienetten geen banden mogen hebben met vennootschappen die in Nederland elektriciteit of gas produceren, leveren of verhandelen (groepsverbod) en geen andersoortige, aan het netbeheer wezensvreemde activiteiten mogen uitoefenen (verbod op nevenactiviteiten), vallen volgens de Advocaat-generaal binnen de werkingssfeer van het vrij verkeer van kapitaal en moeten aan de daarvoor geldende regels worden getoetst.
  • het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten kunnen worden beschouwd als gerechtvaardigde beperkingen van het vrij verkeer van kapitaal, omdat hiermee kan worden gewaarborgd dat de mededinging niet wordt verstoord.

De volledige tekst van de Conclusie is hier te lezen.

De Conclusie is een advies aan het Hof van Justitie en bindt het Hof niet. In het merendeel van de gevallen wordt de Conclusie echter wel gevolgd. Het arrest van het Hof van Justitie volgt vermoedelijk rond de zomer. Daarna buigt de Hoge Raad zich nader over de kwestie, met inachtneming van het arrest van het Hof van Justitie.