Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde (SHY-6A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 6 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Yönetmelikteki önemli değişiklikler aşağıda kaleme alınmıştır.

Hava Araçları Yaş Kısıtlamalarına İlişkin: Yönetmeliğin 19 (ı) bendinde düzenlenen, yangın söndürme amaçlı işletilen hava araçları hariç olmak üzere, işletmelerin filolarında bulunacak yolcu taşıma amaçlı kullanılan hava araçlarının Türk Sivil Hava Aracı Siciline ilk kayıt tarihinde 15 yaşından, yük taşıma amaçlı hava araçlarının ise Türk Sivil Hava Aracı Siciline ilk kayıt tarihinde 25 yaşından büyük olmayacağına dair hüküm işbu Yönetmelikte yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Teminat Mektuplarına İlişkin: Yönetmeliğin 15. ve 16. maddelerine göre ruhsatlandırılacak hava işletmelerinin, ruhsatlarını almadan önce 500.000 ABD doları değerinde kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Genel Müdürlüğe sunması gerekmektedir. Söz konusu teminat mektubu, işletme ruhsatlarının sürdürülememesi halinde, Genel Müdürlük tarafından nakde çevrilir. İşletme ruhsatı iptal olmuş işletmelerden bu kapsamda alınan teminat mektupları da işletme ruhsatının iptal tarihinden iki ay sonra Genel Müdürlük talebi ve Bakanlık Makam oluru ile nakde dönüştürülerek hazineye gelir kaydedilir.

Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin 15. ve 16. maddelerine göre ruhsatlandırılmış işletmelerin, bütün aktif ve pasiflerini diğer bir işletmeye devretmesi sonucunda işletme ruhsatının iptal edilmesi halinde Genel Müdürlüğe sunulan Teminat Mektubu devralan işletmeye iade edilecektir.