In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 maart 2015, N.V. Rendo e.a. / ACM (zaak AWB 13/858 ea, ECLI:NL:CBB:2015:45) (belang van een spoedige beëindiging van het geschil; tussenuitspraak; bestuurlijke lus; methodebesluiten tot vaststelling van de x-factor, de q-factor en de rekenvolumina zijn niet draagkrachtig gemotiveerd voor zover het betreft de vergoeding van kosten van vreemd vermogen binnen de WACC; het methodebesluit elektriciteit mist daarenboven een voldoende draagkrachtige motivering wat betreft het aandeel van de afzet van de periodieke aansluitdienst in de samengestelde output; het methodebesluit gas moet verder worden aangepast in verband met de daarin voorziene vergoeding wegens de inkoop van netverliezen)

Nederland – Energiekamer

Persberichten

Verdachte transacties op de energiemarkt makkelijker op te sporen door verplichte registratie, 6 maart 2014

Overige publicaties

Handleiding opgave nieuwe en gewijzigde tarieven en voorwaarden elektriciteit en/of gas, 2 maart 2015

Nederlandse emissieautoriteit (Nea) 

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Behandeling van het wetsvoorstel betreffende energie-efficiëntie (33913), 10 februari 2015 (Handelingen EK 2014-2015, nr. 20, item 6)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met de geannoteerde Agenda Milieuraad van 6 maart 2015, 24 februari 2015 (TK 2015-2015, 21 501-08, nr. 549)

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving; Verslag schriftelijk overleg over ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales), 26 februari 2015 (TK 2014-2015, 29 383, nr. 234)

Green Deal; brief van de Minister van EZ over uitstel toezending reactie op de motie Van Tongeren omtrent duurzaamheid van innovatie-subsidies (Kamerstuk 34000 XIII, nr. 40), 27 februari 2015 (TK 2014-2015, 33 043, nr. 39)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Merkies aan de Minister van Financiën over renteopslagen rentederivaten (ingezonden 3 februari 2015); antwoord van de Minister van Financiën, 27 februari 2015 (TK 2014-2015, aanhangselnr. 1378)

Vragen van het Kamerlid Van Veldhoven aan de Minister van EZ over het bericht «Onderzoek nodig bij windmolens bij Medemblik» (ingezonden 2 februari 2015); antwoord van de Minister van EZ, 4 maart 2015 (TK 2014-2015, aanhangselnr. 1413)

Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over het interview met de heer Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, «Windmolens moeten er tóch komen»? (ingezonden 16 februari 2015); antwoord van de Minister van EZ (TK 2014-2015, aanhangselnr. 1449)

Vragen van de Kamerleden Vos en Van Dekken aan de Minister van EZ over de mogelijkheden voor sportverenigingen om te investeren in zonnepanelen (ingezonden 4 februari 2015); antwoord van de Minister van EZ (TK 2014-2015, aanhangselnr. 1478)

Persberichten

EU – Commissie

Persberichten

Overig

Financing trans-European energy infrastructure – the Connecting Europe Facility, 5 March 2015

EU – Wetgeving

Besluiten

EU – CEER & ERGEG

Duitsland

Bundesnetzagentur

Overig