6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("YKD Kanunu") uyarınca Samsun ve Denizli illerinde gerçekleştirilecek sağlık yerleşkelerinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalelerin ön yeterlik ilanları 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Projelerin kapsamı, sağlık yerleşkesinin yanı sıra ticari hizmet alanlarını içermektedir. Ön yeterlik başvurularının teslimi için Samsun Sağlık Yerleşkesi bakımından 11 Mayıs 2018 günü saat 15.00, Denizli Sağlık Yerleşkesi bakımından ise 10 Mayıs 2018 günü saat 15.00 son tarih olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ilanlarda, ihaleye konsorsiyumların katılamayacağı açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, iş ortaklıklarının ve tek başına hareket edecek kişilerin ihaleye katılması mümkündür. 

Proje açıklaması: (i) sağlık yerleşkesinin yatak kapasitesi Samsun Sağlık Yerleşkesi bakımından 900, Denizli Sağlık Yerleşkesi bakımından ise 1000 olacaktır; (ii) yatırım (inşaat) dönemi her iki proje için 2,5 yıl olup, gerek duyulması halinde 1 yıl daha uzatılabilecektir; (iii) işletme (kira) dönemi ise her iki proje için 25 yıl olacaktır. Buna göre, her bir projenin toplam süresi 27,5 yıl veya yatırım döneminin uzatılması halinde 28,5 yıldır. 

Ön yeterlik şartları: 

Mali kriterler: 

steklilerin, ön yeterlik ilanının yayımlandığı yıldan önceki son iki veya son üç yılın ortalamasında; 

i. Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması

ii. Öz Kaynaklar/ Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması

iii. Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynaklar oranının en çok 0,50 olması

gerekmektedir. 

Bu şartlar iş ortaklığı taraflarından en az bir tanesi tarafından karşılanmalıdır. 

Diğer kriterler: 

İsteklilerin; 

i. ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya üç yıllık ortalama cirolarının 100 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmaması; veya

ii. son iki veya üç yıllık ortalama öz kaynak toplamlarının 50 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmaması

gerekmektedir. Şartlar, iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklardan en az biri istenen tutarın en az yarısını tek başına karşılamalıdır. 

Banka referans mektubu: 

İsteklilerin bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredileri ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplamı 50 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmamalıdır. İsteklilerin bu şartın karşılandığını gösteren banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Bu şart iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir.

Mesleki ve teknik kriterler: 

i. son on beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, 

ii. son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması,

iii. son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,

iv. son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması.

İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan mesleki ve teknik kriterlerin iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanması mümkündür. İstekliler ayrıca bu ölçütleri karşılamak için alt yükleniciler atayabilir. Ön yeterlik şartlarının iş ortaklığının tarafları ve/veya alt yükleniciler vasıta