In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Rechtbank Gelderland 17 juni 2015, Liander N.V. / Biogast Sustainable Energy B.V. (zaak 272362, ECLI:NL:RBGEL:2015:5296)
(geschil tussen netbeheerder en producent van ‘groen gas'; overeenkomst die ziet op het transport en de levering van gas en overeenkomst die ziet op de eenmalige werkzaamheden voor de aansluiting tot invoeding van gas hangen naar het oordeel van de rechtbank zeer nauw met elkaar samen)

Rechtbank Oost-Brabant 13 augustus 2015, 1. eiser 1, 2. eiser 2 / het college van B&W van de gemeente Helmond, TenneT TSO B.V. als derde-partij (zaak 14_2529, ECLI:NL:RBOBR:2015:4832
(voor hoogspanningsleidingen is een omgevingsvergunning voor bouwen vereist; handhavend optreden; leidingen maken tezamen met de masten onderdeel uit van het bouwwerk van de hoogspanningslijn; hoogspanningslijn één bouwwerk)

Rechtbank Midden-Nederland 17 augustus 2015, eisers / het college van B&W van de gemeente Vianen (zaak UTR 14/7734 en UTR 14/7735, ECLI:NL:RBMNE:2015:6084)
(Wabo omgevingsvergunning verleend voor het in strijd met het bestemmingsplan plaatsen van zonnepanelen; procedurele en inhoudelijke gebreken aan de omgevingsvergunning; niet aannemelijk dat belanghebbenden niet zijn benadeeld)

ABRvS 19 augustus 2015, Windmolens Groetpolder / het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (zaak 201408624/1/A1, ECLI:NL:RVS:2015:2660)
(art. 9d lid 1 en art. 9e Elektriciteitswet 1998; opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie; windturbines; strijd met bestemmingsplan)

Rechtbank Noord-Nederland 19 augustus 2015, 1. A, 2. B / Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (zaak C18/155526/HA RK 15-122, ECLI:NL:RBNNE:2015:4048)
(schaderegeling NAM staat niet in de weg aan toewijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenonderzoek; voorschot op de kosten van deskundigen)

ABRvS 26 augustus 2015, appellant sub 1A e.a. / raad van de gemeente Deurne (zaak 201402008/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:2718)
(strijd met het Besluit externe veiligheid buisleidingen; dubbelbestemming “Leiding – Brandstof” en “veiligheidszone – leiding”; ligging komt niet overeen met bestaande buisleiding)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 13.0853.52 – Codebesluit over het inkopen van netverliezen via marktkoppeling, 19 augustus 2015
Zaak 14.0687.33 – Besluit tot wijziging methodebesluit GTS 2014-2016, 20 augustus 2015

Zaak 13.0852.52 – ACM keurt gewijzigde verdeling voor congestie-inkomsten goed, 24 augustus 2015

Richtsnoeren

Netcode Elektriciteit, 25 augustus 2015

Overige publicaties

Verslag eerste klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 5 juni 2015

Zaak 15.0209.27, 15.0001.52 en 15.0730.52 – TenneT wijzigt voorstel voor wijzigen veilingregels langetermijncontracten transport elektriciteit, 31 juli 2015

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Bouwbesluit 2012; brief van de Minister ter aanbieding van de ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 i.v.m. de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen, 12 augustus 2015
(TK 2014-2015, 32 757, nr. 115)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met het verslag van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli 2015, 13 augustus 2015

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 586)

Structuurvisie Windenergie op land; brief van de Minister van EZ met zijn reactie op de suggestie van een ambtenaar van EZ dat de rijkscoördinatieregeling (RCR) bedoeld zou zijn om projecten ondanks lokale weerstand te realiseren, 17 augustus 2015
(TK 2014-2015, 33 612, nr. 51)

Kamervragen
Vragen van het Kamerlid Smaling aan de Minister van EZ over het bericht van Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) dat de zware industrie nu het energiegebruik moet aanpakken (ingezonden op 23 juli 2015); antwoord van de Minister van EZ, 17 augustus 2015
(TK 2014-2015, aanhangselnr. 3050) 

Overige Staatscourant publicaties
Nieuwe normen NEN
(Staatscourant 13 augustus 2015, nr. 24620)

Persberichten
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Nederland, Californië en Québec nemen voortouw bij omslag naar elektrische voertuigen, 20 augustus 2015
Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Stand van zaken SDE+ 2015 op 13 augustus 2015, 24 augustus 2015
Nieuwsbericht Rijksdienst voor Onderneming Nederland, EZ: ‘Meld als je tegen belemmerende regels aanloopt’, 26 augustus 2015

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Persberichten

Mobilising investment for Europe’s Energy Union, 26 August 2015
EU support for the Western Balkans at 2015 Summit in Vienna, 26 August 2015

EU – Wetgeving

Overig

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Europese samenwerking inzake energienetwerken (initiatiefadvies)
(Pb 14 augustus 2015, C 268/14)

Bekendmaking van een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noors continentaal plat — 23e vergunningsronde
(Pb 20 augustus 2015, C 275/3)

EU – CEER & ERGEG

CEER Response to European Commission Consultation on EMIR, 13 August 2015