Har du husket det?

- Visse kommanditselskaber skal registrere i Det Offentlige Ejer register

Med virkning fra den 1. juli 2016 har visse kommanditselskaber skullet registrere oplysninger om virksomhedens ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Erhvervsstyrelsen har udsendt individuelle orienteringsbreve til de relevante kommanditselskaber. Da en overtrædelse af forpligtelsen efter udløbet af en overgangsperiode kan straffes med bøde, og da forpligtelsen trådte i kraft i manges sommerferie, er en yderligere orientering herom hensigtsmæssig.  

Et eventuelt bødeansvar kan fortsat undgås nogle dage endnu. Måske i erkendelse af, at sommerferietiden kan indebære mindre opmærksomhed på nye lovtiltag, er der indført en overgangsordning. Ifølge overgangsordningen skal den første registrering om virksomhedens ejere være foretaget i Erhvervsstyrelsens it-system (www.virk.dk) senest den 1. oktober 2016. Det kan altså nås endnu. 

Tidligere har registreringsforpligtelsen alene været pålagt aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) samt partnerselskaber. Forpligtelsen blev udvidet, så den nu også omfatter kommanditselskaber, som er registreringspligtige efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Et kommanditselskab er omfattet af den nævnte lov, hvis komplementaren enten er et dansk eller udenlandsk kapitalselskab (inklusiv partnerselskaber), eller et dansk eller udenlandsk kommanditeller interessentselskab, hvor samtlige komplementarer/interessenter er danske eller udenlandske kapitalselskaber. 

En fortsat meget anvendt selskabskonstruktion er kommanditselskaber med et anpartsselskab som komplementar. Denne selskabskonstruktion vil være omfattet af registreringsforpligtelsen.

Kommanditselskaberne skal registrere de ejere, som besidder 5 procent eller mere af stemmerne eller ejerandelene i selskabet. Besidder ingen dette, skal denne oplysning registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Ejer- og stemmeandele oplyses i intervaller. Der skal foretages en registrering af kommanditselskabet, hver gang en ejer- eller stemmeandel krydser procentgrænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 og 100, samt 1/3 og 2/3. Dette gælder både i opadgående og nedadgående retning. Enhver ændring af en indberetning skal dermed registreres, hvis ændringen medfører, at grænserne nås eller ikke længere er nået. 

Fysiske eller juridiske personer har pligt til en orientering af kommanditselskaberne om ejerandele og stemmeandele senest to uger efter erhvervelsen eller en ændring i forhold til nævnte intervaller. Pligten til en registrering heraf i Det Offentlige Ejerregister påhviler som nævnt kommanditselskabet. Kommanditselskabet skal gennemføre registeringen hurtigst muligt efter modtagelsen af oplysningen.

Ejerregistret skal ikke forveksles med en ejerbog, som er en ikke-offentlig tilgængelig fortegnelse over et selskabs ejere og panthavere.

Registret er offentligt tilgængeligt. Oplysningerne heri kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen sker fortsat gennem angivelsen af intervaller. Registreres en ejerandel på for eksempel 7 %, vil det fremgå af registret, at ejeren besidder ejerandele mellem 5 % og 9,99 %.

Kommanditselskaberne kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på selskabets vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringer. Anmelder indestår herefter for en foretagen registrering, fuldmagten hertil og dokumentationen for registreringen.