2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmet Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi teminine yönelik şarj istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin hukuki rejim belirlendi. Bununla birlikte, Yönetmelik’te düzenlenen lisans başvuruları ile şarj ağına istasyonların eklenip çıkartılmasına yönelik başvuruların elektronik ortamda yapılmasına yönelik “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından kabul edilerek aynı tarihte yayımlandı.

Yönetmeliğe göre şarj ağı işletmeciliği EPDK’dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecektir.

Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş olması ve EPDK’nın 17 Mart 2022 tarih ve 10853 numaralı kararı uyarınca asgari sermayesinin 4.500.000 Türk Lirasından az olmaması gerekmektedir.

Lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecektir. Ayrıca, lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecektir. Şarj ağı işletmeciliği faaliyetinin, bu hükümler bakımından, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ndeki lisans süreleri ile paralel düzenlemeye tabi tutulduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde olduğu gibi bu Yönetmelik kapsamında lisans sahibi tüzel kişiler, EPDK onayı alınması kaydıyla birleşme veya bölünme yoluyla hak ve yükümlülüklerini başka bir tüzel kişiye devredebilmektedir. 

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturmalıdır. 

Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında da şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecektir.

Böylece, elektrik şebekesi içerisinde birer tüketim birimi olarak tanımlanmış şarj istasyonlarının dağıtık ağ şeklinde yapılandırılması, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan lisanssız tesislerle birlikte konumlandırılarak şebekeye ilave yük getirmeksizin faaliyet gösterebilmesinin önü açılmıştır.

EPDK’nın 31 Mart 2022 tarih ve 10895 sayılı kararı uyarınca, şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma bedeli 300.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

Normal şartlarda şarj hizmeti fiyatı serbestçe belirlenmektedir. Ancak EPDK, rekabeti engelleme amacını taşıyan anlaşma veya eylemlerin şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması halinde, her seferinde üç ayı aşmamak üzere, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin aşınmasına yetkili kılınmıştır

Son olarak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında akaryakıt istasyonlarının doğrudan EPDK’dan lisans alması gerekliyken, Yönetmelik kapsamında şarj istasyonu işletmecilerinin şarj ağı işletmecilerinden alacakları sertifika yeterli olacaktır. Böylelikle, EPDK’nın denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, ağın yönetimi ve gelişiminde standartların sağlanması, bir ölçüde şarj ağı işletmecisine bırakılmıştır. Şarj ağı işletmecilerine tanınmış bu takdir yetkisine rağmen, şarj ağı işletmecisinin şarj ağına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde EPDK’ya başvuru ve uygun bulma sürecinin izlenmesi gerekmektedir. 

Halihazırda işletmede olan şarj hizmeti sağlayıcılarının 2 Ağustos 2022 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekmektedir.