In de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van de kosten die het Isala-ziekenhuis heeft gemaakt door de vroegtijdige afwikkeling van een renteswap kondigt minister Schippers aan dat zij een verbod op risicovolle derivaten wenst te verankeren in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). 

Derivaten kunnen een adequaat instrument zijn om renterisico’s bij langetermijninvesteringen af te dekken. Een risicovol derivatengebruik moet echter worden voorkomen. Er kan sprake zijn van een risicovol derivatengebruik indien het derivaat gepaard gaat met een open positie (hiervan kan sprake zijn als het derivaat niet één op één aansluit op de onderliggende lening, zoals bij het Isala-ziekenhuis) of een eenzijdige bijstortverplichting voor de instelling (een zogenoemde margin call, zoals bij Vestia).

Het verbod op het gebruik van risicovolle derivaten komt niet uit de lucht vallen. Voor zorginstellingen die deelnemen aan het Waarborgfonds Zorg (WFZ) gelden al strikte beleidregels bij het gebruik van derivaten. Lang niet alle zorginstellingen nemen echter deel aan het WFZ. 

Daarnaast zijn in het Beleidskader Derivaten, dat Minister Dijsselbloem op 17 september 2013 toestuurde aan de Tweede Kamer, algemene uitgangspunten neergelegd voor het gebruik van financiële derivaten in de (semi)publieke sector. In dit beleidskader is onder meer opgenomen dat een derivaat pas mag worden aangetrokken vanaf het moment dat de lening is afgesloten, en (semi) publieke instellingen alleen verplicht kunnen worden tot een onderpand, als wordt afgesproken dat de financiële instelling ook onderpandplichtig is (een tweezijdige margin call). Deze uitgangspunten worden nu, als het aan de Minister ligt, voor zorginstellingen wettelijk verankerd in de WTZi. 

Dit is echter nog niet voldoende. Volgens de Minister moet de professionaliteit van interne toezichthouders in de zorg over de gehele linie omhoog, ook voor wat betreft de kennis op het vlak van bancaire producten.