Sinds 1 juli 2015 geldt een ketenaansprakelijkheid voor betaling van het tussen de werkgever en werknemer afgesproken verschuldigde loon op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Ketenaansprakelijkheid houdt in dat bij een keten van werkgevers de werknemer alle opdrachtgevers in de keten aansprakelijk kan stellen voor betaling van het loon waar hij recht op heeft. Zo’n keten kan bestaan uit b.v. een uitzendbureau en een opdrachtgever/inlener. Die opdrachtgever/inlener kan zelf ook weer een opdrachtgever hebben waar de uitzendkracht uiteindelijk werkzaam is. Ook bij aanneming van werk in b.v. de zorg of de bouw is vaak sprake van een keten van werkgevers. Maar ook bij het uitbesteden van werkzaamheden zoals b.v. schoonmaakwerkzaamheden kan de werknemer naast het schoonmaakbedrijf als werkgever ook diens opdrachtgever aanspreken als hij te weinig loon betaald krijgt. De ketenaansprakelijkheid is nu nog niet van toepassing op vervoersovereenkomsten, maar de minister van SZW heeft al aangekondigd om dit te repareren zodat ook vervoersovereenkomsten onder de ketenaansprakelijkheid gaan vallen. De werknemer dient eerst zijn directe werkgever of diens opdrachtgever aan te spreken. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het te betalen loon. Indien de werknemer het loon bij hen niet kan innen, bijvoorbeeld omdat zij failliet zijn of niet meer bestaan, kan hij de eerstvolgende hogere schakel in de keten aanspreken. De ketenaansprakelijkheid is niet van toepassing op opdrachtgevers die als natuurlijke personen niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (bijvoorbeeld een particulier die een huis voor zichzelf laat bouwen).

Opdrachtgevers kunnen maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen eventuele vorderingen van werknemers van opdrachtnemers. Opdrachtgevers doen er verstandig aan om zoveel mogelijk met gecertificeerde opdrachtnemers in zee te gaan. Daarnaast moeten opdrachtgevers in hun overeenkomsten met opdrachtnemers duidelijke bepalingen opnemen ter zake van de naleving van de arbeidsrechtelijke regels die de opdrachtnemers in acht moeten nemen. Ook dienen opdrachtgevers, bij signalen van onderbetaling, adequate actie te ondernemen richting opdrachtnemers door bijvoorbeeld inzage te eisen in de loonbetalingen, contact op te nemen met de Inspectie SZW of desnoods de overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden.

Uiteraard zijn wij beschikbaar om (concept)overeenkomsten met opdrachtnemers te beoordelen.