De luchtscheppende ligzak gekend onder het merk Lamzac, van onderneming Fatboy the Original (“Fatboy”), is al eerder onderwerp geweest van een juridische procedure toen de onderneming Massive Air een gelijkende zitzak op de markt bracht waartegen Fatboy, op grond van haar Gemeenschapsmodel op de ligzak, met succes optrad (klik hier en hier). Ditmaal trok Fatboy ten strijde tegen de Duitse onderneming Hirams Trade GmbH (“Hirams”) die de LayBag op de markt bracht. Hirams trachtte vervolgens de nietigheid van Fatboy’s Gemeenschapsmodelregistratie in te roepen, maar de nietigheidsafdeling van het EU merken- en modellenbureau heeft deze vordering recent afgewezen.

Het tekeningen- en modellenrecht in de EU

Het tekeningen- en modellenrecht beschermt het uiterlijk van een product of een deel hiervan, oftewel: de vormgeving van (een deel van) een product. Belangrijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming zijn nieuwheid en eigen karakter. Uiterlijke kenmerken van een product die uitsluitend technisch functioneel zijn, zijn uitgesloten van bescherming.

Nieuwheid Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd, indien er geen identieke tekening of model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Tekeningen of modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.

Eigen karakter Daarnaast geldt de extra eis van een eigen karakter. Hiervan is sprake indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij ‘de geïnformeerde gebruiker’ wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.

Beschermingsomvang Indien de vormgeving van een product als model is geregistreerd, kan de modelhouder derden onder meer verbieden hetzelfde of een sterk gelijkend model te vervaardigen, aan te bieden of in de handel te brengen. Het tekeningen- en modellenrecht kent in de EU ook bescherming voor het niet-ingeschreven model. Hieraan is echter alleen het recht verbonden om opzettelijke namaak te beletten. Een geregistreerd Gemeenschapsmodel geniet 25 jaar bescherming tegenover 3 jaar voor een niet-ingeschreven model.

Nietigheidsvordering Lamzac

Voor de ligzak van Fatboy bestaat sinds 28 januari 2015 een Gemeenschapsmodelregistratie.

Hirams heeft getracht de nietigheid van het model in te roepen, omdat het niet zou voldoen aan het nieuwheidsvereiste. De argumenten en voorbeelden van oudere modellen die door Hirams zijn aangedragen en waaruit zou moeten blijken dat het model van Fatboy niet nieuw zou zijn, wijst de nietigheidsafdeling van het EU merken- en modellenbureau echter af, omdat de desbetreffende producten op verschillende punten afwijken van Fatboy’s model. Er is dus geen sprake van een identiek model dat voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Ook is het model niet uitsluitend functioneel bepaald, er zijn wel degelijk keuzes gemaakt in de vormgeving van de ligzak.

Wat betreft het vereiste van eigen karakter zet de nietigheidsafdeling onder meer uiteen:

  • Dat de geïnformeerde gebruiker in dit geval “een persoon is die bekend is met opblaasbare meubelstukken die bedoeld zijn voor lounging en relaxing”;
  • Dat omdat het een draagbaar product is, het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker niet bijzonder hoog is;
  • Een dergelijke ligzak slechts enkele beperkingen qua ontwerpvrijheid heeft (namelijk dat een dergelijke chaise longue geschikt moet zijn om in te liggen of zitten, het de mogelijkheid moet hebben om lucht in te scheppen en het goed afgesloten, ingepakt en opgeborgen moet kunnen worden).

Doordat sprake is van diverse verschillen tussen de oudere producten en Fatboy’s ligzak concludeert de nietigheidsafdeling dat, gezien de andere algemene indruk die het model wekt bij de geïnformeerde gebruiker, Fatboy’s ligzak een eigen karakter heeft. Hiermee is aan beide vereisten voor modellenrechtelijke bescherming voldaan en wordt de geldigheid van Fatboy’s model door de nietigheidsafdeling bevestigd.