Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw (ponad 50 pracowników lub obrót powyżej 10 mln euro) mogą czekać zmiany w zakresie wewnętrznej polityki antykorupcyjnej oraz kodeksu etyki. Przedsiębiorstwa, w których podmioty publiczne (m.in. Skarb Państwa) lub spółki kontrolowane przez te podmioty posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10 % kapitału zakładowego lub liczby akcji, a także ich członkowie zarządu mogą spodziewać się nałożenia istotnych obowiązków w zakresie ujawniania informacji i składania oświadczeń majątkowych.

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego ma na celu ujęcie w jednym akcie prawnym dotychczasowych regulacji dotyczącej lobbingu, unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne, oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznej. Ponadto ustawa wprowadza m.in. następujące nowe rozwiązania:

1) Obowiązek wprowadzenia skutecznej polityki antykorupcyjnej

2) Ochrona sygnalistów przed rozwiązaniem umowy lub zmianą jej warunków

3) Dodatkowe obowiązki informacyjne szerokiej grupy podmiotów, w szczególności tzw. spółek zobowiązanych, w których podmiot publiczny posiada pośrednio co najmniej 10% kapitału zakładowego

4) Zakazy wynikające z obowiązku unikania konfliktu interesów dotyczące również członków zarządu spółek zobowiązanych,

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. O wymienionych wyżej zagadnieniach oraz ewentualnych zmianach projektu będziemy informowali w kolejnych alertach.