חברות החזקה הן חברות שעיקר עיסוקן בהשקעה בחברות בנות (חברות מוחזקות). זאת, בשונה מחברות תפעוליות שעוסקות בתחום פעילות עסקי כלשהו. עם זאת, לפי עמדת רשות ניירות ערך, דיני הגילוי החלים כיום על חברות החזקה אינם מספקים, מאחר שהם מתמקדים בפעילות הריאלית של חברות הבת. למשקיע סביר חשוב להבין, לצד זאת, כיצד חברות החזקה מנהלות את החזקותיהן ואת מערכות היחסים שלהן עם ההחזקות הללו.  

ככלל אצבע, חברת החזקות היא חברה המתמקדת בהחזקה, לרבות ניהול ומימון של חברות עליהן היא מסוגלת להשפיע לכל הפחות השפעה מהותית, כאשר לחברה ההחזקות אין פעילות עסקית משמעותית משלה למעט זו הקשורה לחברות המוחזקות. בנוסף, מדובר בדרך כלל בקבוצה הפועלת לפחות בשלושה סקטורים שונים באמצעות החברות המוחזקות. מטבע הדברים הגדרות אלו אינן חד משמעיות ונתונות לשיקול דעתה של כל חברה.  

פריטי המידע שהרשות סבורה שהם חשובים בגילוי במסגרת דוח הדירקטוריון של חברת החזקות הינם: זרימת המשאבים בתוך הקבוצה; הסברים להתפתחויות בסעיפי הדוחות הכספיים; אסטרטגיה.  

במסגרת זרימת המשאבים תתאר חברת החזקות את מערכת היחסים בינה לבין  חברות מוחזקות. כמו כן, מאחר ויכולת שירות החוב וחלוקת הרווחים של חברות החזקה מסתמכת לרוב על תזרימים מחברות מוחזקות יש לתת גילוי גם לזרימת המשאבים הנזילים בחברת ההחזקה – אמצעים נזילים, חוב פיננסי ותנועות בהם, על מנת לאפשר למשקיעים לזהות היכן ממוקמים חובות הקבוצה והמקורות לשירותם והאפשרויות והמגבלות להניע את אותם מקורות באופן חופשי.  

במסגרת התפתחויות בסעיפי הדוחות הכספיים תנתח חברת החזקות גם את הדוחות הנפרדים שלה בנוסף על ניתוח נפרד של כל אחד ממגזרי הפעילות, באופן שיתאפשר למשקיע להבין את מקור הרווחים של החברה. לשם כך יש להפריד בניתוח תוצאות פעולותיה בין המרכיבים הבאים: תוצאות החברות המוחזקות; תוצאות שנבעו מפעילות מטה החברה; תוצאות שנבעו מאירועים מיוחדים שקשורים להשקעה בחברות מוחזקות.  

במסגרת תיאור האסטרטגיה על חברות החזקה לפרט לא רק את האסטרטגיה של החברות המוחזקות אלא גם את האסטרטגיה של חברת ההחזקות עצמה. נושאים שעשויים להיות רלוונטיים בהקשר זה כוללים: אסטרטגיית ההשקעה בחברות מוחזקות; סקטורים בהם החברה משקיעה וקריטריונים להשקעה בסקטורים חדשים; יחסי גומלין בין השקעות שונות של החברה; מדיניות המינוף שלה ומדיניות המימון שהיא מעמידה לחברות המוחזקות; מדיניותה בנוגע למעורבות הניהולית השוטפת בחברות המוחזקות.

הפניות: עמדה משפטית 105-31 של רשות ניירות ערך "הבהרות בנוגע לגילוי הנדרש מחברות החזקה" דצמבר 2015