Da bi se postiglo optimalno regulisanje priređivanja igara na sreću, moramo prvo poći od početne pretpostavke da igre na sreću moraju biti zaštićene od: kriminaliteta, zloupotreba i korupcije, pri čemu istovremeno priređivanje igara na sreću mora biti društveno odgovorno i usmereno na zaštitu učesnika u igrama na sreću od prekomernog kockanja kao i onemogućavanje učešća maloletnicima. Povrh svega dobar regulatorni okvir je pokazatelj i odlika kompetentnog i sposobnog zakonodavca. Dobar regulatorni oblik je vrlo efikasan instrument promovisanja stručnosti i društveno odgovorne inovacije.

Implementacijom dobro osmišljenog regulatornog okvira bi se efikasno štitio javni interes. Naime takvim regulatornim okvirom bi se obezbedila pravičnost u ovoj oblasti, koja bi bila efikasnija zaštita od puke zabrane kockanja. Tako bila bi pružena osobama koje su podležne prekomernom kockanju, pri čemu bi kvalitetan regulatorni okvir generisao talas zapošljavanja, doveo do povećanja BDP-a kao I privukao strane investicije. Regulativni okvir takođe doprinosi zaštiti I onemogućavanju korišćenja igara na sreću u svrhe kriminala I pranja novca Sve navedeno zajedno sačinjava ciljeve kojima teži svaki regulatorni okvir u oblasti igara na sreću.

Elementarni principi dobre prakse prilikom regulisanja sektora igara na sreću

Tehnološka Neutralnost

Tehnološki neutralni regulatorni okvir omogućava priređivačima igara na sreću kao i proizvođačima igara kao I platformi koje pokreću igre na sreću adekvatan manevarski prostor prilikom usvajanja prakse, uspostavljenje regulatornim okvirom, na način koji odgovara potrebama priređivača. Tako postavljen regulatorni okvir ne guši inovacije i razvoj već ih uveliko podstiče. Uspostavljanjem tehnološki neutralnog regulatornog okvira sprečava se diskriminacija između različitih tehnologija sa sličnim karakteristikama, odnosno između ustaljenih tehnologija i nadolazećih tehnologija. Regulatorni okvir obzirom na vreme potrebno za donošenje istog, bi trebao da bude koncipiran sa pogledom na budućnost te da uzme u obzir kako sve postojeće i nadolazeće tehnologije tako i najnovija kretanja unutar industrije obuhvaćene regulatornim okvirom.

Tehnološka neutralnost regulatornog okvira se može svesti na dva glavna cilja: podsticanje inovacija i održivost.

  1. Podsticanje Inovacija: podrazumeva da regulatorni okvir treba da izbegne uspostavljanje nepotrebnih ograničenja na razvoj i uvođenje novih tehnologija i novih poslovnih modela
  2. Održivost: Tehnološki neutralni zakoni imaju veću verovatnoću da uspešno prevaziđu test vremena i ostanu relevantni i adekvatni duži vremenski period. Jedan od načina na koji se ovo može ostvariti jeste uspostavljanjem državnog organa ondosno državne institutice na koju bi bilo preneta ovlašćenja koja bi omogućila postavljanje standarda kao i nadzor i kontrolu u ovoj oblasti. Imajući u vidu karakteristike industrije igara na sreću, na ovaj način bi pored podsticanja inovacije bilo izbegnuta troma i komplikovana procedura donošenja čestih izmena i/ili dopuna zakona.

Ključno je ponoviti i naglasiti da je cilj stvaranje okvira, koji ne bi bio preterano opterećujući za industriju igara na sreću a koji okvir bi istovremeno obezbedio efikasno regulisanje. Kvalitetni regulatorni okviri su primarno usredsređeni na oblasti koje su suštinski bitne za što bolju optimizaciju i efikasnost funkcije nadzora.

Zaštita učesnika igara na sreću

Mehanizmi zaštite učesnika igara na sreću bi trebala biti sa jedne strane dovoljno čvrsta da bi se fokusirali na zaštitu učesnika ali ujedno trebaju biti i dovoljno pragmatični da bi dozvolili priređivačima igara na sreću određeni stepen fleksibilnosti prilikom upravljanja platformom priređivača. Regulatorni okvir koji je usmeren ka zaštiti učesnika igara na sreću mora da obrati pažnju I aktivno se pobrine o sledećim principima zaštite učesnika igara na sreću, pri čemu neki od navedenih principa se odnose na: (i) zaštitu maloletnih lica kao I lica koja su podložna prekomernom klađenju, (ii) ograničavanje dodatnih iznosa namenjenih za igre na sreću, (iii) pravično priređivanje kao i učestvovanje u igrama na sreću, (iv) društveno odgovorno priređivanje igara na sreću, (v) isticanje svih relevantnih informacija i upozorenja, (vi) ograničen marketing usluga kao i (vii) mere borbe protiv upliva kriminalnih radnji tokom priređivanja i/ili učestvovanja u igrama na sreću. Pragmatičan i efikasan način da se ostvare prethodno navedeni principi jesu na primer mehanizmi kojima učesnik ima mogućnost da sam sebe izuzme i onemogući dalje učestvovanje u igrama na sreću kako u odnosu na igre preko stredstava elektronske komunikacije kao i u igračnicama, kladionicama, automat klubovima. Takođe, jedan od efikasnih metoda je omogućavanje opcije učesnicima igara na sreću da sami sebi postave ograničenja u pogledu visine iznosa koji su spremni izdvojti na igre na sreću Neki od drugih učestalih mehanizama uključuje:

  • Transparentnost: Pružanje jasnih i transparentnih informacija učesnicima igara na sreću je verovatno najefikasnija metoda zaštite učesnika igara na sreću koju priređivač igara na sreću može da uspostavi. Ova metoda bi trebala da sačinjava osnovicu svakog regulatornog okvira.
  • Sertifikacija: Sertifikacija igara na sreću je od presudnog značaja da bi se obezbedila pravičnost odabrane vrste igara na sreću koje priređivači mogu nuditi. Sertifikacija zahteva postojanje robustnog okvira koji je usmeren na akreditaciju lica koja vrše sertifikaciju. Takođe pored pravnog okvira potrebne su i jasne tehničke specifikacije u odnosu na koje će lica zadužena za akreditaciju upoređivati i testirati igre na sreću.
  • Nadzor: Zahteva efikasne mehanizme. Redovan prijem velike količine podataka nije efikasan mehanizam nadzora nadležnog organa. Redovne provere i revizije koje vrši priređivač igara na sreću je daleko efikasniji mehanizam. Provere koje vrši priređivač uključuju web stranicu priređivača korišćenjem test naloga odnosno, skrivene vežbe prodaje. Pristup usaglasenosti sa zakonom baziran na nivou rizika zahteva da regulativni okvir dodeli ovlašćenje koje nadležnom organu omogućava da efikasan nadzor postojeće odnosno potencijalne rizike kroz na primer kroz obrasce prijavljivanja koji bi bili prilagodjeni I namenjeni mehanizmima upravljanja rizikom.
  • Mehanizmi primene: Beskorisno je imati dobar regulativni okvir ukoliko takav okvir ne pruža adekvatne mehanizme obezbeđivanja primene i ovlašćenja nadležnim upravama.

Sprečavanje dupliranja Kontrola I Provera

U situacijama kada se aplicira za dozvolu za priređivanje igara na sreću, regulatorni okvir treba da izbegne dupliranje procedura i kontrola. Ukoliko je nadležni organ u drugoj jurisdikciji izvršio proveru aplikacije, navedene provere ne treba ponavljati osim ukoliko nije nužno neophodno. U slučaju zahteva da se nadležni organ oslanja na procedure i provere izvršene od strane organa iz neke druge jurisdikcije, idealno bi bilo podvrgnuti tako izvršene provere dodatnoj verifikaciji. Shodno tome regulatorni ne sme da obaveže nadležni organ da blanko prihvati provere izvršene u drugoj jurisdikciji u slučaju da tako izvršene promene nisu izvršene koristeći ekvivalentne standarde i zaštitne mehanizme u odnosu na nacionalni legislativni okvir.

Nadalje, princip sprečavanja duplikacije provera slično spoljašnjoj primeni, treba takođe biti primenjen unutar regulatornog. U praksi mnogi regulatorni okviri koji se bave regulisanjem igara na sreću imaju tendenciju da budu koncipirani vrlo birokratski i mehanički što je posledica nesigurnosti nadležnih organa prilikom regulisanja ove oblasti. Da bi se efikasno regulisale industrije koje prevashodno uključuju moderne tehnologije, od fundamentalnog je značaja da nadležni organi zauzmu pragmatičan pristup tako što neće gušiti inovacije već će se usredsrediti samo na ono što je zaista bitno. Industrija igara na sreću je postala visokotehnoloska industrija stoga ovaj princip je krucijalan za uspešnost regulatornog okvira.

Zaključak

Nepobitno je da idealni pravni okvir u industriji igara na sreću, mora zauzeti reformistički pristup, motreći na strukture upravljanja i provera i održavajući odgovornost nadležnih organa. Vrlo je bitno je imati robustan legislativni okvir, ali je uspostavljanje efikasnog nadležnog organa koji teži ostvarivanju ciljeva regulatornog okvira je fundamentalno. Nadležni organi moraju biti informisani i upućeni u promene i novosti koje se dešavaju unutar industrije a shodno tome i proaktivni da bi mogli proaktivno reagovati i usvajati mere koje su prilagođene datim promenama.

Da sumiramo: ocena uspešnosti regulatornog okvira bice cenjena u odnosu na postignutu efikasnost i održivi razvoj unutar sektora igara na sreću, kao i stavljanjem učesnika u igrama na sreću (igrača) u centar regulativnog eko-sistema.