לאחרונה עבר בכנסת חוק הטבות במס וייעוץ במס, המתקן את פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, פקודת המכס וחקיקה נוספת בתחום המיסים בדבר הגברת חובות הגילוי לרשות המיסים אודות תכנוני מס. בהצעת החוק הסביר המחוקק כי בשנים האחרונות גובר השימוש בתכנוני מס אגרסיביים להפחתת חבות המס, באופן שאינו תואם את מטרת המחוקק. לשם כך נישומים רבים נעזרים בחוות דעת מקצועיות מעורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, וזאת, לרוב באופן חשאי וללא גילוי על כך לרשות המסים.  

על פי דברי ההסבר, מצב זה מקשה על רשות המסים לבצע ביקורת יעילה ולגבות את המס לפי דין. רשימה של 13 תכנוני מס החייבים בדיווח, המצויה כיום בפקודת מס הכנסה, אף היא אינה מסייעת בפתרון הבעיה, שכן שוק תכנוני המס האגרסיביים מתפתח בקצב מהיר מן החקיקה.  

אשר על כן, החוק החדש מטיל חובת דיווח רחבה של הנישום לרשות המסים, בגין קבלת ייעוץ מס. בכך כלולה הפעם כל חוות דעת שנועדה להעניק לנישום יתרון מס, העונה לקריטריונים המנויים בחוק. יתרון מס מוגדר בחוק ככל הנחה או הקלה ממס, דחיית אירוע מס, הפחתה של סכום מס או של סכום מקדמה או הימנעות ממס, הימנעות מחובה או התחייבות לנכות מס במקור או הוצאות או להתחשב בהפסד ודחייה של מועד תשלום המס.  

יודגש כי לא נדרש לצרף את חוות הדעת עצמה אלא רק לדווח על עצם קבלתה ולאיזה עניין ניתנה בפעילויות הנישום. כך יש לפרט באשר לאיזו פעילות כלכלית של הנישום התקבל הייעוץ והאם הוא השפיע על ניכויים, פחת, סיווג הכנסה או הוצאה. דיווח זה יצורף לדוח השנתי הרלוונטי לייעוץ.  חוות דעת שיהיו חייבות בגילוי, כוללות, בין היתר, חוות דעת בכתב שעליהם הוסכם לשלם שכר טרחה של לפחות

100,000 ש"ח, המותנה ביתרון המס שייווצר לנישום. כן חייבות בגילוי חוות דעת המהוות תכנון מדף, כלומר חוות דעת בעלות תוכן אחיד שניתנות לשלושה גורמים שונים לפחות, בתוך שנתיים, שאינן מותאמות אישית למקבל חוות הדעת.

  הפניות: חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2015.